Akcijska ponuda stambenih kredita sa deviznom klauzulom osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita

Stambeni krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namene:


- kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju-nadziđivanje stambenog objekta

 

- Refinansiranje stambenog kredita odobrenog kod druge banke

 

STAMBENI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM OSIGURANI KOD NKOSK

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 360 meseci

GREJS PERIOD

Do 12 meseci, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u grejs periodu

KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

3,20% - 3,80% + 6M EURIBOR

Visina marže 3,20% - 3,80% je fiksna

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.03. i 30.09.

NAKNADA BANKE

0,50% - 1,5% od iznosa kredita

NAKNADA BANKE ZA REFINANIRANJE kredita drugih banaka

Bez naknade

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK

1,50% do 4,40%

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

EUR 30,00

OBEZBEĐENJE KREDITA

-          Dve blanko menice korisnika kredita

-          Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist Komercijalne banke na nekretninu koja je predmet finansiranja ili drugu nepokretnost u korist Komercijalne banke pod uslovom da iznos kredita nije veći od 80% vrednosti nepokretnosti umanjene za iznos drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti

-          Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

-          Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno premera i predračuna radova ukoliko je ista nepokretnost predmet finansiranja i zaloge ili bez učešća ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost veća min 30% od iznosa kredita

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nepokretnosti:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

 

* -ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano na Banku navedene premije uvećavaju se za 0,25%   
-ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji" navedene premije uvećavaju se za 0,5%   
-ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji navedene premije uvećavaju se za 0,15%   
-ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita, odnosno solidarnih dužnika jednak ili veći od 60% navedene premije uvećavaju se za 0,5%   
-ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita, odnosno solidarnih dužnika jednak ili veći od 70% navedene premije uvećavaju se za 1% i    
-ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita, odnosno solidarnih dužnika jednak ili veći od 80%, a u slučaju kada je 80% i više obaveza ugovoreno u dinarima navedene premije uvećavaju se za 1,5%
U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

 

PRIMER:

STAMBENI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM OSIGURANI KOD NKOSK

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

KUPOPRODAJNA VREDNOST NEKRETNINE

EUR 43.000,00

UČEŠĆE

EUR 13.000,00

IZNOS KREDITA

EUR 30.000,00

ROK OTPLATE

360 meseci

KAMATNA STOPA,

Od 6M EURIBOR + 3,80% promenljiva

NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

Visina marže od 3,80% je fiksna

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 450,00 (RSD 55.332,31)

MESEČNI ANUITET

EUR 137,51

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 49.503,60

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

4,46%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 20.000,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.918,42)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.229,60)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 12.296,07)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (RSD 9.836,85)

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK (1,75% OD IZNOSA KREDITA + EUR 30,00

EUR 525,00     (RSD 64.554,36 )

EUR 30,00 (RSD 3.688,82)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 01.06.2016.god.

Vrednost 6m euribor-a na dan 29.03.2016.g. iznosi -0,134%

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.