DinaCard kreditna kartica

Izaberite kredit prema vlastitim potrebama!

Internacionalna 
DinaCard kreditna kartica Komercijalne banke omogućava različite modele kredititranja kroz DinaCard 3, DinaCard 6, DinaCard 12, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima.
Koristi se za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard u zemlji, odnosno na svim mestima sa istaknutim Discover Network,  Diners Club International i Pulselogotipom u inostranstvu.

Namenjena je klijentima koji imaju redovnu zaradu usmerenu preko računa Komercijalne banke.

Kartica funkcioniše po principu odobrenog kreditnog limita. Visina kreditnog limita određuje se tako što se model izabranog kreditiranja (3, 6 ili 12) množi sa kreditnom sposobnošću klijenta.
Otplata potrošenog iznosa kreditnog limita vrši se kroz mesečne rate, čija visina zavisi od odabranog modela otplate, a u koju su uključeni i iznosi mesečne kamate i svih naknada. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000,00 RSD.
Korisnik, u skladu sa svojim željama i mogućnostima, uvek može vršiti uplate koje prevazilaze iznos mesečne rate, kao i isplatiti celokupan iznos dugovanja, bez dodatnih troškova.
Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga.
Da biste postali korisnik DinaCard kreditne kartice neophodno je popuniti Pristupnicu  (Zahtev za izdavanje kartica), overiti je u preduzeću u kome ste zaposleni, a zatim ga predati u matičnu ekspozituru Banke (ekspozituru gde imate otvoren tekući račun).
Pristupnicu možete dobiti u svim ekspoziturama Banke ili je preuzeti sa sajta Banke. Uručenje DinaCard kreditne kartice i PIN obaveštenja obavlja se u matičnoj ekspozituri korisnika.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

Transakcije koje se mogu zaključiti u inostranstvu:

  • kupovina robe i usluga na prodajnim mestima obeleženim Discover Network ili Diners Club International logotipom
  • podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na samouslužnim terminalima obeleženim Discover Network, Diners Club International ili Pulse logotipom

DinaCard kreditna kartica uslovi i modeli otplate:

DINACARD KREDITNA KARTICA

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kreditnu karticu

 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT PO KREDITNOJ KARTICI

RSD

 

MODEL OTPLATE

1/3, 1/6, 1/12

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

 

METOD OBRAČUNA

konformni

 

NAKNADA BANKE

Članarina na tromesečnom nivou

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

Blanko menica korisnika kreditne kartice

 

OTPLATA DUGA PO KREDITNOJ KARTICI

Vrši se mesečno u dinarima

 
     

DINACARD KREDITNA KARTICA

MODEL OTPLATE 1/3

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

 
 

ČLANARINE za period otplate

4 tromesečja po 200,00 RSD = 800,00 RSD

 

MESEČNA RATA

1/3 od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 103.983,51

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

33,19%

 

 Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.    

DINACARD KREDITNA KARTICA

MODEL OTPLATE 1/6

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

 
 

ČLANARINE za period otplate

8 tromesečja po 200,00 RSD = 1.600,00 RSD

 

MESEČNA RATA

1/6 od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 109.448,35

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

30,6986%

 

 Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.    

DINACARD KREDITNA KARTICA

MODEL OTPLATE 1/12

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

25,34% fiksna

 
 

ČLANARINE za period otplate

13 tromesečja po 200,00 RSD = 2.600,00 RSD

 

MESEČNA RATA

1/12 od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 119.872,21

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

29,03%

 

Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.   

Korisnik kartice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt teksta Ugovora. 

Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>