Dinarska štednja

Gradimo zajedno vašu sigurnu budućnost!

Komercijalna banka vrši prijem dinarskih depozita po povoljnim kamatnim stopama a u skladu sa vašim različitim potrebama.

Otvaranje štednog uloga možete izvršiti u svakoj ekspozituri Banke i to na ime punoletnog, maloletnog ili lica pod starateljstvom – uplatom gotovine u ekspoziturama Banke, prenosom sredstava sa drugog računa u Banci ili iz druge banke. Otvaranje i vođenje dinarskih štednih uloga Banka za vas vrši besplatno.

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti RSD, bez dodatne indeksacije.

Dinarski štedni ulozi po ročnosti mogu biti:

  • po viđenju i
  • oročeni

Štednja po viđenju

Štednja po viđenju je pravi izbor za vas ukoliko želite da svojim sredstvima raspolažete u svakom trenutku. Otvaranje i vođenje dinarskih štednih uloga Banka vrši na vaš zahtev, besplatno i bez ograničenja u pogledu visine uloga.

Važeća nominalna kamatna stopa za dinarsku štednju po viđenju je 0,15%. Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi. Počev od 08.09.2016. godine predmetni računi će se voditi beskamatno.

Na sredstva dinarske štednje Banka obračunava i pripisuje kamatu u dinarima na kraju kalendarske godine, primenom konformnog metoda obračuna. Kamatna stopa je fiksna.

Reprezentativni primer

Štednja oročena po redovnim uslovima

Na pravom ste mestu. Izaberite rokove prema svojim potrebama.

Banka vam nudi mogućnost polaganja dinarskih sredstava na oročenu štednju na rokove od 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci.

Za oročavanje dinarskih sredstava minimalni iznos uplate je 5.000 RSD. Sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka.

Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.

Štedni ulozi se po isteku inicijalnog roka, automatski prenose na štednju po viđenju. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

Na dinarske uloge, kamata se obračunava i pripisuje u dinarima, saglasno Odluci o kamatnim stopama Banke.

Pregled kamatnih stopa za oročene dinarske depozite:

Ročnost

Kamatna stopa (godišnji nivo)

1 mesec

2,00%

2 meseca

2,00%

3 meseca

3,00%

6 meseci

3,50%

12 meseci

4,50%

24 meseca

4,75%

36 meseci

5,00%

 

NAPOMENA: Nominalne kamatne stope su jednake efektivnim kamatnim stopama i date su na godišnjem nivou. Na oročene dinarske depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

 

Reprezentativni primer

Dinarski štedni trajni nalog

Štedite bez odlaska u banku.

Štednja putem dinarskog trajnog štednog naloga, omogućava klijentima da iz mesečnog priliva po tekućem računu, a bez odlaska u Banku, formiraju dinarski štedni ulog po svojoj meri.
Kreirajte uslove svoje štednje, u iznosu i vremenskom intervalu u kome želite da se povećava vaš štedni ulog, a mi ćemo se pobrinuti da se vaš štedni plan realizuje po zadatoj dinamici.

Trajni nalog