Kako postati klijent

Ko može otvoriti tekući račun u Banci?

Sva fizička lica - građani koja ostvaruju:

 • redovan mesečni priliv sredstava po osnovu zarada i penzija
 • povremeni priliv po osnovu Ugovora o delu, ličnih uplata i slično
 • priliv po osnovu Ugovora o otkupu poljoprivrednih proizvoda

 

Šta je potrebno od dokumentacije?

Za zaposlene:

 • potvrda poslodavca o redovnoj uplati zarade kod Banke ili Ugovor o isplati zarada poslodavca sa Bankom
 • važeći identifikacioni dokument

Za penzionere:

 • rešenje nadležnog Fonda o isplati penzija ili penzioni ček
 • važeći identifikacioni dokument

Za poljoprivrednike:


I - koji prvi put registruju PG

 • važeći identifikacioni dokument

II - sa registrovanim PG

 • potvrda o upisu u Registar PG
 • detalji strukture gazdinstva - status
 • važeći identifikacioni dokument

Za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (Ugovor o
delu, lične uplate…):

 • važeći identifikacioni dokument

 

Koje pogodnosti imaju vlasnici tekućih računa i lica ovlašćena po njihovim računima?

Omogućeno je:

 • raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa, u bilo kojoj od ekspozitura Banke
 • raspolaganje odgovarajućim brojem čekovnih blanketa za plaćanje roba ili usluga, kao i isplatu gotovine u drugim bankama i poštama
 • da stalne mesečne obaveze vlasnika računa izmiruje Banka putem trajnog naloga
 • da na zahtev vlasnika tekućeg računa, podnetog u matičnom organizacionom delu, Banka odobri korišćenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, na rok do 12 meseci do visine prosečnog priliva po osnovu zarade ili penzije, odnosno Ugovora o otkupu poljoprivrednih proizvoda uvećanog za 50%, potpisivanjem Ugovora o odobravanju dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu
 • dobijanje platnih kartica, i to iz programa:
  • VISA
  • MASTER
  • DINA
 • podizanje gotovine na bankomatima Banke  debitnim i charge platnim karticama bez provizije
 • plaćanje robe i usluga karticom, u svim objektima označenim za prijem kartica, bez provizije
 • uvid u stanje i plaćanje računa po tekućem računu putem Interneta - korišćenjem WEB E-banke
 • provera stanja, priliva po računu i upotrebe platnih kartica putem mobilnog telefona - korišćenjem SMS servisa
 • povoljniji uslovi kod odobravanja kredita za klijente Banke

 

Koliko košta otvaranje tekućeg računa ?

Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje tekućeg računa.

Kolika je mesečna naknada za vođenje tekućeg računa?

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa koji je imao promene u prethodna tri meseca iznosi 150,00 dinara, odnosno 100,00 dinara za penzionere i poljoprivrednike. Ukoliko se klijent opredeli da dodatno koristi usluge Web E-Banking-a za fizička lica naknada se uvećava za iznos od 50,00 dinara mesečno. Navedenom osnovnom naknadom obuhvaćeno je i korišćenje dodatnih servisa Banke (sms, trajni nalog, debitna platna kartica).

Visina naknade je promenljiva, pri čemu je period promene jednom godišnje na osnovu stope rasta potrošačkih cena u prethodnoj godini.

Ovlašćena lica

Vlasnik tekućeg računa može preneti pravo raspolaganja sredstvima na tekućem računu na drugo fizičko lice, po svom izboru, a ovlašćeno lice stiče mogućnost da po tom tekućem računu u Banci dobije dodatnu platnu karticu.

Odlučite se i…

posetite bilo koju ekspozituru Komercijalne banke i postanite član naše porodice.