Kombank Agrar kratkoročni krediti

Komercijalna banka je pripremila za Vas kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava, tekuće likvidnosti, zaliha, kao i refinansiranje obaveza u drugim bankama. 

 

KOMBANK AGRAR KRATKOROČNI KREDITI - DINARSKI KREDITI

KOMBANK AGRAR KRATKOROČNI KREDITI - DINARSKI KREDITI

NAMENA

 • finansiranje obrtnih sredstava(seme, đubrivo, zaštita, životinja i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata...)
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • finansiranje zaliha
 • refinansiranje kredita u drugim bankama
 
 
 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

do 12 meseci

NAČIN OTPLATE

 • jednokratno,
 • u mesečnim/3-mesečnim/6-mesečnim anuitetima
 

IZNOS KREDITA

  min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti 

  max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

17,50% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

OBEZBEĐENJE KREDITA

Za sledeće slučajeve: - Za dinarske kredite do RSD 1.000.000,00, ukoliko klijent poseduje minimum 3 ha zemljišta na svoje lično ime ili - Za dinarske kredite do RSD 5.000.000,00, ukoliko je kreditna sposobnost minimum 1,5 puta veća u odnosu na traženi iznos kredita • Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita Za sve ostale slučajeve: • Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti: • Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili • Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu bude minimalno 1:2, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili • Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

NAKNADE

 • Naknada za obradu zahteva:

1,5% na odobren iznos kredita, jednokratno

 • Naknada za prevremenu otplatu:

Bez naknade

 

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KRATKOROČNI KREDITI - DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

12 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

17,50% fiksna

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 3.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 18.288,44

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 219.461,31

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

23,53%

Obračun je izvršen na dan 14.04.2015. godine

 

KOMBANK AGRAR KRATKOROČNI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KOMBANK AGRAR KRATKOROČNI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

NAMENA

 • finansiranje obrtnih sredstava(seme, đubrivo, zaštita, životinja i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata...)
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • finansiranje zaliha
 • refinansiranje kredita u drugim bankama
 
 
 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski krediti indeksirani u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

do 12 meseci

NAČIN OTPLATE

 • jednokratno,
 • u mesečnim/3-mesečnim/6-mesečnim anuitetima
 

IZNOS KREDITA

  min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti 

  max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

14,45% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

OBEZBEĐENJE KREDITA

Za sledeće slučajeve: - Za dinarske kredite sa valutnom klauzulom do EUR 10.000,00, ukoliko klijent poseduje minimum 3 ha zemljišta na svoje lično ime ili - Za dinarske kredite sa valutnom klauzulom do EUR 50.000,00, ukoliko je kreditna sposobnost minimum 1,5 puta veća u odnosu na traženi iznos kredita • Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita Za sve ostale slučajeve: • Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti: • Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili • Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu bude minimalno 1:2, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili • Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

NAKNADE

 • Naknada za obradu zahteva:

1,5% na odobren iznos kredita, jednokratno

 • Naknada za prevremenu otplatu:

Bez naknade

 

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KRATKOROČNI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

 

KREDIT SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

IZNOS KREDITA

EUR 2.000,00

ROK OTPLATE

12 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

14,45% Fiksna

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 30,00

MESEČNI ANUITET

EUR 180,00

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 2.159,98

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

19,67%

Obračun je izvršen na dan 14.04.2015. godine