Kombank Agrar krediti za investicije

Komercijalna banka je za Vas obezbedila kredite za investicije i trajna obrtna sredstva uz širok izbor namena finansiranja.

 

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA - DINARSKI KREDITI

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA - DINARSKI KREDITI

NAMENA

Finansiranje trajnih obrtnih sredstava:

−      obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period

−      za tov junadi

−      plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana

kupovina poljoprivredne mehanizacije i opreme(nove i polovne)

kupovina vozila(za poslovne svhe)

podizanje plastenika

izgradnja staklenika

kupovina sistema za navodnjavanje

kupovina osnovnog i matičnog stada i jata

podizanje višegodišnjih zasada

refinansiranje kredita u drugim bankama

refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

 • do 36 meseci

GREJS PERIOD

 • do 6 meseci za kupovinu mehanizacije i opreme
 • do 12 meseci za ostale namene
 • do 24 meseca za podizanje višegodišnjih zasada
 
 

NAČIN OTPLATE

mesečni/3-mesečni/6-mesečni/godišnji anuiteti ili rate

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

22% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

NAKNADE

 • Naknada za obradu zahteva:

2% na odobren iznos kredita, jednokratno

 • Naknada za prevremenu otplatu:

1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

IZNOS KREDITA

min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

  max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

OBEZBEĐENJE KREDITA

• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i   i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti: • Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili • Ručna zaloga na predmet finansiranja *   i/ili • Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima ** i/ili • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku). *U slučaju obezbeđenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 20% učešća. **Odnos hipoteke i iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA - DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

22% Fiksna

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 10.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 19.095,23

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i tri menice jemca

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 348,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 250,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 687.428,06

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

26,39%

Obračun je izvršen na dan 14.04.2015. godine

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

NAMENA

Finansiranje trajnih obrtnih sredstava:

−      obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period

−      za tov junadi

−      plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana

kupovina poljoprivredne mehanizacije i opreme(nove i polovne)

kupovina vozila(za poslovne svhe)

podizanje plastenika

izgradnja staklenika

kupovina sistema za navodnjavanje

kupovina osnovnog i matičnog stada i jata

podizanje višegodišnjih zasada

refinansiranje kredita u drugim bankama

refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

 • do 84 meseca
 • do 36 meseci za trajna obrtna sredstva
 

GREJS PERIOD

 • do 6 meseci za kupovinu mehanizacije i opreme
 • do 12 meseci za ostale namene
 • do 24 meseca za podizanje višegodišnjih zasada
 
 

NAČIN OTPLATE

mesečni/3-mesečni/6-mesečni/godišnji anuiteti ili rate

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

12,45% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

NAKNADE

 • Naknada za obradu zahteva:

2% na odobren iznos kredita, jednokratno

 • Naknada za prevremenu otplatu:

1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

IZNOS KREDITA

min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

  max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

OBEZBEĐENJE KREDITA

Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja do 36 meseci: • Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i   i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti: • Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili • Ručna zaloga na predmet finansiranja *   i/ili • Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima ** i/ili • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku). *U slučaju obezbeđenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 20% učešća. **Odnos hipoteke i iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja preko 36 meseci: • Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti: • Ručna zaloga na predmet finansiranja* i/ili • Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima ** i/ili • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku). *U slučaju obezbeđenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 30% učešća **Odnos hipoteke i iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

12,45% Fiksna

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 100,00

MESEČNI ANUITET

EUR 89,47

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i Hipoteka na zemljištu I reda

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.208,87

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.088,72

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.515,65

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

16,98%

Obračun je izvršen na dan 14.04.2015. godine