Kombank Agrar krediti za investicije

Komercijalna banka je za Vas obezbedila kredite za investicije i trajna obrtna sredstva uz širok izbor namena finansiranja.

 

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE - važi od 28.11.2016. godine.

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE

NAMENA

•       Kupovina poljoprivredne mehanizacije i opreme (nova i polovna) za primarnu i sekundarnu poljoprivrednu proizvodnju,

•       Kupovina vozila (za poslovne svrhe)

•       Podizanje plastenika,

•       Izgradnja staklenika,

•       Kupovina sistema za navodnjavanje,

•       Kupovina, osnovnog i matičnog stada i jata,

•       Podizanje višegodišnjih zasada,

•       Kupovina poljoprivrednog zemljišta

•       Kupovina ,izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poljoprivrednih objekata,

•       Izgradnja i kupovina objekata i opreme za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

•       Legalizacija izgrađenih poljoprivrednih objekata

•       Refinansiranje kredita odobrenih za investicije u drugim bankama

•       Refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

Dinarski kredit indeksiran u EUR

ROK OTPLATE

do 36 meseci

• od 13 do 96 meseci od datuma puštanja kredita u korišćenje za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i vozila za poslovne svrhe

• od 13 do 144 meseci od datuma puštanja kredita u korišćenje - za kupovinu zemljišta i objekata, podizanje višegodišnjih zasada i ostale namene

GREJS PERIOD

Do 6 meseci - za kupovinu mehanizacije i opreme

Do 12 meseci - za ostale namene

Do 24 meseca - za podizanje višegodišnjih zasada

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

14% Fiksna

7,25% Fiksno prvih 36M.

nakon 36M 6M Euribor + 7,25pp promenljiva

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE ZA KREDITE INDEKSIRANE U EUR

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, počevši od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita u korišćenje, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope.

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADE

• Naknada za obradu zahteva:

1,5% na odobren iznos kredita, jednokratno

• Naknada za prevremenu otplatu:

1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Kupovina nepokretnosti:1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Ostale namene: Bez naknade

NAČIN OTPLATE

   mesečne/3-mesečne/6-mesečne/godišnje rate ili anuiteti

IZNOS KREDITA

min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

OBEZBEĐENJE KREDITA

Instrumenti obezbeđenja za sve kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta:

 • Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i   i

• Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima

 

Instrumenti obezbeđenja za kredite sa ostalim namenama:

• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

• Ručna zaloga na predmet finansiranja* i/ili

• Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima ** i/ili

• Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku).

 

U slučaju obezbeđenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je učešće i to:

•          Za kredite sa rokom vraćanja do 60 meseci - minimum 20% učešća

•          Za kredite sa rokom vraćanja 61-96 meseci - minimum 30% učešća

 

PRIMER 1:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE - KUPOVINA ZEMLJIŠTA - DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

14% Fiksna

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 7.500,00

MESEČNA RATA

RSD 13.888,89

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i  hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.231,67

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.316,71

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 600,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 607.916,66

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

24,95%

Obračun je izvršen na dan 09.11.2016. godine

 

PRIMER 2:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE - KUPOVINA ZEMLJIŠTA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

144 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

 7,25% Fiksno prvih 36M.

nakon 36M 6M Euribor + 7,25pp promenljiva

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 75,00

MESEČNA RATA

EUR 34,72

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i  hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.231,67

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.316,71

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 600,00

GODIŠNJA PREMIJA NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.153,97

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

10,80%

Obračun je izvršen na dan 10.11.2016. godine

* vrednost 6M EURIBOR-a na dan 31.10.2016. godine iznosi -0,212%

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA INVESTICIJE – POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

IZNOS PROFAKTURE

EUR 5.000,00

UČEŠĆE 30%

EUR 1.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 3.500,00

ROK OTPLATE

96 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

 7,25% Fiksno prvih 36M.

nakon 36M 6M Euribor + 7,25pp promenljiva

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 52,50

MESEČNA RATA

EUR 36,46

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i  zaloga

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA ZALOGE U APR

RSD 2.000,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 600,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 4.513,68

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,14%

Obračun je izvršen na dan 10.11.2016. godine

* vrednost 6M EURIBOR-a na dan 31.10.2016. godine iznosi -0,212%