Kombank Agrar krediti za kupovinu zemljišta

Kao posebnu ponudu kredita za investicije izdvajamo za Vas kredite za kupovinu zemljišta.

 

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA - DINARSKI KREDITI

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA - DINARSKI KREDITI

NAMENA

kupovina poljoprivrednog zemljišta

kupovina zemljišta pod višegodišnjim zasadima

refinansiranje kredita za kupovinu zemljišta u drugim bankama

refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

do 36 meseci

GREJS PERIOD

do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

22% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

NAKNADE

  • Naknada za obradu zahteva:

2% na odobren iznos kredita, jednokratno

  • Naknada za prevremenu otplatu:

1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

NAČIN OTPLATE

   mesečne/3-mesečne/6-mesečne/godišnje rate

IZNOS KREDITA

  min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

  max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri blanko sopstvene menice i • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA - DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

22% Fiksna

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 10.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 13.888,89

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka na zemljištu

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.208,87

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 669.583,34

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

33,51%

Obračun je izvršen na dan 14.04.2015. godine

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

NAMENA

kupovina poljoprivrednog zemljišta

kupovina zemljišta pod višegodišnjim zasadima

refinansiranje kredita za kupovinu zemljišta u drugim bankama

refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

do 120 meseci

GREJS PERIOD

do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

 šestomesečni EURIBOR + 10%

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, počevši od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita u korišćenje, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope.

NAKNADE

  • Naknada za obradu zahteva:

2% na odobren iznos kredita, jednokratno

  • Naknada za prevremenu otplatu:

Ukoliko je namena kupovina nepokretnosti:

1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00. Ostale namene bez naknade

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

2% na odobren iznos kredita, jednokratno

NAČIN OTPLATE

   mesečne/3-mesečne/6-mesečne/godišnje rate

IZNOS KREDITA

  min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

  max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri blanko sopstvene menice i • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

120 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

 šestomesečni EURIBOR + 10%

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 100,00

MESEČNA RATA

EUR 41,67

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka na zemljište

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.208,87

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.088,72

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

GODIŠNJA PREMIJA NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.530,46

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

16,06%

Obračun je izvršen na dan 24.09.2015. godine

* vrednost 6M EURIBOR-a na dan 31.08.2015. godine iznosi 0,039%