Kratkoročni krediti iz EFSE kreditne linije

U saradnji sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu Komercijalna banka je pripremila kredite za obrtna sredstva sa rokom otplate do čak 24 meseca.

 

KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA IZ EFSE KREDITNE LINIJE

KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA IZ EFSE KREDITNE LINIJE

NAMENA

 • finansiranje obrtnih sredstava i trajno obrtnih sredstava
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od  maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva
 • refinansiranje kredita i obaveza u drugim bankama
 
 
 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

10,45% Fiksna

ROK VRAĆANJA KREDITA

do 24 meseca od datuma puštanja kredita u tečaj

KORIŠĆENJE

jednokratno

OTPLATA KREDITA

U skladu sa namenom kredita i ciklusom proizvodnje:

−      jednokratno (za kredite sa rokom otplate do 12 meseci)

ili

−      u mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim anuitetima za kredite do 24 meseca

KURS

srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice i obračun kamate

IZNOS KREDITA

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

minimalni iznos kredita EUR 1.000,00, maksimalni iznos kredita EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

OBEZBEĐENJE KREDITA

Za sledeće slučajeve sa rokom vraćanja do 12 meseci:

 

Za kredite do 10.000 Eur ukoliko klijent poseduje minimum 3 ha zemljišta na svoje lično ime ili

Za kredite do 50.000,00, Eur ukoliko je kreditna sposobnost minimum 1,5 puta veća u odnosu na traženi iznos kredita:

 • Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita

Za sve ostale slučajeve:

 • Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita

i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

 • Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika ili
 • Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu bude minimalno 1:2, a prema ceni a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad(bez PDV-a) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita ili
 • Ručna zaloga na pokretnu imovinu(samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita ili
 • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine(samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima ili
 • Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku(kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivih za Banku)

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

1% na odobren iznos kredita, jednokratno

 

PRIMER:

KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA IZ EFSE KREDITNE LINIJE

KREDIT SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

IZNOS KREDITA

EUR 2.000,00

ROK OTPLATE

12 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

10,45% Fiksna

NAKNADA BANKE (1% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 20,00

MESEČNI ANUITET

EUR 176,25

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 2.115,01

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

13,92%

Obračun je izvršen na dan 14.04.2015. godine