Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti

 

Kratkoročni krediti se odobravaju za finansiranje tekuće likvidnosti, obrtnih sredstava, izvoza, refinansiranja obaveza i kredita kod drugih banaka i ostale namene.
Krediti se odobravaju u dinarima, u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR-ima i u devizama (EUR), sa rokom otplate do 12 meseci.

 

Overdraft kredit - dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

 

U okviru svoje ponude, Komercijalna banka nudi klijentima overdraft kredite sa povoljnim uslovima korišćenja. Overdraft kredit – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu se odobrava za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava, u dinarima, na rok do 12 meseci.