Krediti iz kreditne linije KFW

Komercijalna banka je u saradnji sa KFW, Razvojnom bankom Vlade Nemačke, pripremila kredite za investicije sa rokom otplate do 84 meseca.

 

KREDITI IZ KREDITNE LINIJE KFW SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR – FIKSNA KAMATNA STOPA

KREDITI IZ KREDITNE LINIJE KFW SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR – FIKSNA KAMATNA STOPA

NAMENE KREDITA

- Kupovina poljoprivrednog zemljišta i objekata
- Kupovina, izgradnja i proširenje poljoprivrednih objekata
- Nova poljoprivredna mehanizacija i oprema
- Polovna mehanizacija i opreme, ne starija od 5 godina
- Ulaganja u pospešivanje organskog ratarstva
- Mere za sertifikaciju i standardizaciju (HACCP i dr.)
- Ulaganja u osnovno stado
- Ulaganja u proizvodnju voća
Najviše 10% odobrenog kredita može se koristiti za obrtna sredstva, odnosno za nabavku:
- semena
- goriva, đubriva i sl.
- stoke za tovljenje
- stočne hrane

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK VRAĆANJA

Od 13 do 84 meseca od datuma puštanja u tečaj

GRACE PERIOD

Do 24 meseca od datuma puštanja u tečaj

OTPLATA KREDITA

   mesečne/3-mesečne/6-mesečne/godišnje rate

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

8,25 pp Fiksna

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

1% na odobreni iznos kredita, jednokratno pre puštanja kredita u korišćenje

IZNOS KREDITA

U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika, minimum EUR 500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

OBEZBEĐENJE KREDITA

U skladu sa Poslovnom politikom Banke i Metodologijom za vrednovanje kolaterala kojom je definisan odnos plasmana i vrednosti kolaterala, a u zavisnosti od kreditne sposobnosti
Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja do 36 meseci
tri blanko sopstvene menice korisnika kredita  
i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika
• Ručna zaloga na predmet finansiranja *  
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima **
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku ( kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)
*U slučaju obezbedjenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 20% učešća
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora
Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja preko 36 meseca
• tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
i jedan od sledećih instrumenata
• Ručna zaloga na predmet finansiranja*
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine ( samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima **
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku ( kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)
*U slučaju obezbedjenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 30% učešća
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora

KASKO OSIGURANJE

Obavezno za iznose kredita preko 25.000,00 EUR, kada je predmet finansiranja poljoprivredna mehanizacija koja je istovremeno i predmet obezbeđenja kredita

   

PRIMER:

POLJOPRIVREDNI KREDITI IZ KFW KREDITNE LINIJE SA DEVIZNOM KLUZULOM U EUR – FIKSNA KAMATNA STOPA

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

8,25 pp Fiksna

NAKNADA BANKE (1% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 50,00

MESEČNA RATA

EUR 138,89

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka na zemljištu

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.208,87

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.088,72

TOŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 6.048,43

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

12,27%

Obračun je izvršen na dan 14.04.2015. godine


KREDITI IZ KREDITNE LINIJE KFW SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

KREDITI IZ KREDITNE LINIJE KFW SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

NAMENE KREDITA

- Kupovina poljoprivrednog zemljišta i objekata
- Kupovina, izgradnja i proširenje poljoprivrednih objekata
- Nova poljoprivredna mehanizacija i oprema
- Polovna mehanizacija i opreme, ne starija od 5 godina
- Ulaganja u pospešivanje organskog ratarstva
- Mere za sertifikaciju i standardizaciju (HACCP i dr.)
- Ulaganja u osnovno stado
- Ulaganja u proizvodnju voća
Najviše 10% odobrenog kredita može se koristiti za obrtna sredstva, odnosno za nabavku:
- semena
- goriva, đubriva i sl.
- stoke za tovljenje
- stočne hrane

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK VRAĆANJA

Od 13 do 84 meseca od datuma puštanja u tečaj

GRACE PERIOD

Do 24 meseca od datuma puštanja u tečaj

OTPLATA KREDITA

   mesečne/3-mesečne/6-mesečne/godišnje rate

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

šestomesečni Euribor + 7,25 pp, promenljiva

 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, počevši od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita u korišćenje, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope.

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

1% na odobreni iznos kredita, jednokratno pre puštanja kredita u korišćenje

IZNOS KREDITA

U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika, minimum EUR 500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

OBEZBEĐENJE KREDITA

U skladu sa Poslovnom politikom Banke i Metodologijom za vrednovanje kolaterala kojom je definisan odnos plasmana i vrednosti kolaterala, a u zavisnosti od kreditne sposobnosti
Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja do 36 meseci
tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika
• Ručna zaloga na predmet finansiranja *  
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima **
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku ( kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)
*U slučaju obezbedjenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 20% učešća
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora
Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja preko 36 meseca
• tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
i jedan od sledećih instrumenata
• Ručna zaloga na predmet finansiranja*
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine ( samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima **
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku ( kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)
*U slučaju obezbedjenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 30% učešća
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora

KASKO OSIGURANJE

Obavezno za iznose kredita preko 25.000,00 EUR, kada je predmet finansiranja poljoprivredna mehanizacija koja je istovremeno i predmet obezbeđenja kredita

   
   

PRIMER:

POLJOPRIVREDNI KREDITI IZ KFW KREDITNE LINIJE - PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

šestomesečni Euribor + 7,25 pp, promenljiva

NAKNADA BANKE (1% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 50,00

MESEČNA RATA

EUR 138,89

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka na zemljištu

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.208,87

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.088,72

TOŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 5.561,86

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

14,40%

Obračun je izvršen na dan 24.09.2015. godine

* vrednost 6M EURIBOR-a na dan 31.08.2015. godine iznosi 0,039%