Krediti iz Programa  LEDIB

U saradnji sa Vladom Kraljevine Danske uz Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu Komercijalna banka je pripremila kredite za obrtna sredstva sa rokom otplate do 24 meseca.
Krediti iz ovog programa se odobravaju poljoprivrednicima koji su registrovani na teritoriji Nišavskog, Jablaničkog, Pčinjskog, Topličkog i Pirotskog okruga.

 

KRATKOROČNI KREDIT IZ PROGRAMA LEDIB - DINARSKI KREDITI - važi od 28.11.2016. godine.

KRATKOROČNI KREDIT IZ PROGRAMA LEDIB - DINARSKI KREDITI

NAMENA

finansiranje obrtnih sredstava

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

  • Referentna kamatna stopa NBS + 4 p.p.

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Kamatna stopa se usklađuje četiri puta godišnje na svaka tri meseca, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti referentne kamatne stope NBS na dan usklađivanja

ROK VRAĆANJA KREDITA (UKLJUČUJE GRACE PERIOD)

do 24 meseca

s tim što krajnji rok vraćanja kredita, bez obzira na namenu, ne može biti duži od 31.12.2018. godine

KORIŠĆENJE

jednokratno

GRACE PERIOD

do 3 meseca

OTPLATA KREDITA

  • u mesečnim ratama

IZNOS KREDITA

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

maksimalni iznos kredita EUR 50.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

OBEZBEĐENJE KREDITA

a) Za kredite sa rokom vraćanja do 12 meseci:  
1) Za kredite do 10.000 eur u dinarskoj protivrednosti,  ukoliko klijent poseduje minimum 3 ha zemljišta na svoje lično ime
• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
2) Za ostale slučajeve kredita do 12 meseci:
• tri blanko sopstvene menice korisnika kredita 
                      i jedno od sledećih obezbeđenja:
• jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika
• Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu bude minimalno 1:2, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita
• Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:2**
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku ( kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora
b) Za kredite sa rokom vraćanja 13-24  meseca: 
• tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i  
i jedno od sledećih obezbeđenja  u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika 
• Ručna zaloga na predmet finansiranja * 
• Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:2 **
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku ( kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)

*U slučaju obezbedjenja  kredita  samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 20% učešća
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora

NAKNADE

•          Naknada za obradu zahteva:

1% na odobren iznos kredita, jednokratno

•          Naknada za prevremenu otplatu:

Bez naknade

 

PRIMER:

KRATKOROČNI KREDIT IZ PROGRAMA LEDIB - DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

12 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Referentna kamatna stopa NBS + 4 p.p.

NAKNADA BANKE (1% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 2.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 17.405,56

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 600,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 208.866,75

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,55%

Obračun je izvršen na dan 10.11.2016. godine

* vrednost Referentne kamatne stope NBS na dan 10.11.2016. godine iznosi 4,0%