Krediti iz Programa LEDIB

U saradnji sa Vladom Kraljevine Danske uz Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu Komercijalna banka je pripremila kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate do 60 meseci.
Krediti iz ovog programa se odobravaju poljoprivrednicima koji su registrovani na teritoriji Nišavskog, Jablaničkog, Pčinjskog, Topličkog i Pirotskog okruga.

 

KREDITI IZ PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA NA BALKANU-PROGRAM LEDIB SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR - važi od 28.11.2016. godine.

KREDITI IZ PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA NA BALKANU-PROGRAM LEDIB SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

NAMENA

investiciona ulaganja

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

  7,5%

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

ROK VRAĆANJA KREDITA (UKLJUČUJE GRACE PERIOD)

do 60 meseci

s tim što krajnji rok vraćanja kredita, bez obzira na namenu, ne može biti duži od 31.12.2018. godine

KORIŠĆENJE

jednokratno

GRACE PERIOD

do 12 meseci

OTPLATA KREDITA

 u mesečnim anuitetima

KURS

srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice i obračun kamate

IZNOS KREDITA

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

maksimalni iznos kredita EUR 50.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

OBEZBEĐENJE KREDITA

a) Za kredite sa rokom vraćanja do 12 meseci:  
1) Za kredite do 10.000 eur u dinarskoj protivrednosti,  ukoliko klijent poseduje minimum 3 ha zemljišta na svoje lično ime
• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
2) Za ostale slučajeve kredita do 12 meseci:
• tri blanko sopstvene menice korisnika kredita 
                      i jedno od sledećih obezbeđenja:
• jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika
• Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu bude minimalno 1:2, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita
• Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:2**
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku ( kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora
b) Za kredite sa rokom vraćanja 13-36  meseci: 
• tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i  
i jedno od sledećih obezbeđenja  u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika 
• Ručna zaloga na predmet finansiranja * 
• Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:2 **
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku ( kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)

*U slučaju obezbedjenja  kredita  samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 20% učešća
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora
c) Za kredite sa rokom vraćanja 37-60  meseci: 
• tri blanko sopstvene menice korisnika kredita 
i jedano od sledećih instrumenata u zavisnosti od kreditne spsoobnosti:
• Ručna zaloga na predmet finansiranja*
• Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:2 **
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku ( kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)
*U slučaju obezbedjenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 30% učešća
**odnos hipoteke i iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora

NAKNADE

•          Naknada za obradu zahteva:

1% na odobren iznos kredita, jednokratno

•          Naknada za prevremenu otplatu:

Bez naknade

PRIMER:

DUGOROČNI KREDIT IZ PROGRAMA LEDIB SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

24 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

7,5% Fiksna

NAKNADA BANKE (1% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 50,00

MESEČNI ANUITET

EUR 225,23

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka na zemljištu

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 600,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.231,67

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.316,71

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 5.404,90

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

17,58%

Obračun je izvršen na dan 10.11.2016. godine