Krediti pokriveni 100% depozitom

Krediti za mala preduzeća i preduzetnike dostupni su i u varijanti sa depozitom od 100%, koji se, u zavisnosti od vrste željenog kredita i roka njegove otplate, odobravaju po povoljnim uslovima.

 

Krediti pokriveni 100% depozitom

Krediti pokriveni 100% depozitom u dinarima

Valuta

dinari

Rok

 

do 60 meseci

Otplata

 • mesečni/tromesečni anuiteti u dinarima
 • otplata na kraju perioda u dinarima

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

 

Kamatna stopa na godišnjem nivou

(fiksna)

4% godišnje + kamata na dinarski depozit u zavisnosti od ročnosti, pri čemu kamatna stopa na sredstva depozita ne može biti veća od važeće najviše kamatne stope na oročene dinarske štedne uloge/depozit

 

Grace period

prema klijentovim potrebama 

Naknade

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 0,25%, min. RSD 3.000,00, jednokratno

Obezbeđenje

 • 100% depozit u RSD fizičkog ili pravnog lica
 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica

Iznos

u zavisnosti od iznosa depozita

Isplata

U dinarima na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

Posebni uslovi

Banka neće finansirati špekulativne poslove i poslove koji su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju pranja novca

 

 

 

PRIMER: KREDIT SA 100% DEPOZITOM u dinarima - za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 500.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari

Rok

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

4%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

0,25%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 3.000,00

Mesečni anuitet

RSD 21.712,46

Obezbeđenje kredita

 • 100% depozit u RSD fizičkog ili pravnog lica
 • blanko sopstvene menice preduzetnika (3 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 150,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 521.099,08

Efektivna kamatna stopa

-5,09%

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015.. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

 

 

 

 

 

Krediti pokriveni 100% depozitom

udinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR i devizni krediti

Valuta

 

 • dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR
 • devizni kredit u EUR

Rok

 

do 60 meseci

Otplata

 • mesečni/tromesečni anuiteti ili otplata na kraju perioda u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
 • mesečni/tromesečni anuiteti ili otplata na kraju perioda u EUR za devizne kredite

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Kamatna stopa na godišnjem nivou

(fiksna)

3,50% + kamata na devizni depozit u zavisnosti od ročnosti saglasno, pri čemu kamatna stopa na sredstva depozita ne može biti veća od važeće najviše kamatne stope na oročene devizne štedne uloge/depozit

Grace period

prema klijentovim potrebama 

Naknade

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 0,25%, min. RSD 3.000,00, jednokratno

Obezbeđenje

 • 100% depozit u EUR fizičkog ili pravnog lica
 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica

Iznos

u zavisnosti od iznosa depozita

Isplata

 • u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u EUR na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd
 • u EUR za devizne u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Posebni uslovi

Banka neće finansirati špekulativne poslove I poslove koji su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju pranja novca

 

 

PRIMER: KREDIT SA 100% DEPOZITOM u dinarima sa val. klauzulom indeksirani u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 5.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari indeksirani u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs NBS

Rok

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

3,5%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

0,25%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 3.000,00

Mesečni anuitet

EUR 216,01

Obezbeđenje kredita

 • 100% depozit u EUR fizičkog ili pravnog lica
 • blanko sopstvene menice preduzetnika (3 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 150,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 5.184,32

Efektivna kamatna stopa

-4,44%

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

 

 

PRIMER: KREDIT SA 100% DEPOZITOM – devizni kredit u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 5.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Rok

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

3,5%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

0,25%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 3.000,00

Mesečni anuitet

EUR 216,01

Obezbeđenje kredita

 • 100% depozit u EUR fizičkog ili pravnog lica
 • blanko sopstvene menice preduzetnika (3 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 150,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 5.184,32

Efektivna kamatna stopa

-4,44%

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.