Krediti sa rokom otplate do 12 meseci

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate do 12 meseci - DINARSKI KREDITI - važi od 28.11.2016. godine.

 

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate do 12 meseci - DINARSKI KREDITI

NAMENA

 • finansiranje obrtnih sredstava(seme, đubrivo, zaštita, životinja i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata...)
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • finansiranje zaliha
 • refinansiranje kredita u drugim bankama
 • refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

do 12 meseci

NAČIN OTPLATE

 • jednokratno,
 • u mesečnim/3-mesečnim/6-mesečnim anuitetima

IZNOS KREDITA

min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti 

max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

9,50% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

OBEZBEĐENJE KREDITA

Za sledeće slučajeve:
-  Za dinarske kredite do RSD 1.200.000,00, ukoliko klijent poseduje minimum 3 ha zemljišta na svoje lično ime  ili
-  Za dinarske kredite do RSD 6.000.000,00, ukoliko je kreditna sposobnost minimum 1,5 puta veća u odnosu na traženi iznos kredita
• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
Za sve ostale slučajeve:
• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili
• Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
• Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
• Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

NAKNADE

• Naknada za obradu zahteva:

1,5% na odobren iznos kredita, jednokratno

• Naknada za prevremenu otplatu:

Bez naknade

 

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate do 12 meseci - DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

12 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

9,50% fiksna

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 3.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 17.536,70

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 600,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 210.440,42

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

14,23%

 

Obračun je izvršen na dan 09.11.2016. godine

 

*Primer obračunat sa menicama korisnika kredita kao obezbeđenjem, a Banka može da traži i dodatna obezbeđenja, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta.

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate do 12 meseci -  KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM - važi od 28.11.2016. godine.

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate do 12 meseci -  KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

NAMENA

 • finansiranje obrtnih sredstava(seme, đubrivo, zaštita, životinja i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata...)
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • finansiranje zaliha
 • refinansiranje kredita u drugim bankama
 • refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski krediti indeksirani u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

do 12 meseci

NAČIN OTPLATE

 • jednokratno,
 • u mesečnim/3-mesečnim/6-mesečnim anuitetima

IZNOS KREDITA

min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

7,95% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

OBEZBEĐENJE KREDITA

Za sledeće slučajeve:
-  Za dinarske kredite sa valutnom klauzulom do EUR 10.000,00, ukoliko klijent poseduje minimum 3 ha zemljišta na svoje lično ime  ili
-  Za dinarske kredite sa valutnom klauzulom do EUR 50.000,00, ukoliko je kreditna sposobnost minimum 1,5 puta veća u odnosu na traženi iznos kredita
• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
Za sve ostale slučajeve:
• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili
• Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
• Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
• Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

NAKNADE

• Naknada za obradu zahteva:

1,5% na odobren iznos kredita, jednokratno

• Naknada za prevremenu otplatu:

Bez naknade

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate do 12 meseci - KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

 

KREDIT SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

IZNOS KREDITA

EUR 2.000,00

ROK OTPLATE

12 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

7,95% Fiksna

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 30,00

MESEČNI ANUITET

EUR 173,93

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 600,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 2.087,17

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

12,27%

 

Obračun je izvršen na dan 09.11.2016. godine

 

*Primer obračunat sa menicama korisnika kredita kao obezbeđenjem, a Banka može da traži i dodatna obezbeđenja, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta.