Krediti sa rokom otplate od 13 do 36 meseci

 

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate od 13 do 36 meseci - DINARSKI KREDITI - važi od 28.11.2016. godine.

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate od 13 do 36 meseci - DINARSKI KREDITI

NAMENA

 • finansiranje obrtnih sredstava(seme, đubrivo, zaštita, životinja i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata...)
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • finansiranje zaliha
 • finansiranje trajnih obrtnih sredstava (obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period; za tov junadi; Plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana)
 • refinansiranje kredita u drugim bankama
 • refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do 36 meseci

NAČIN OTPLATE

 • u mesečnim/3-mesečnim/6-mesečnim        

     /godišnjim anuitetima

IZNOS KREDITA

min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti 

max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

14% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

OBEZBEĐENJE KREDITA

• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili
• Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
• Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
• Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

 NAKNADE

•  Naknada za obradu zahteva:

1,5% na odobren iznos kredita, jednokratno

•  Naknada za prevremenu otplatu:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajneg roka dospeća duži od jedne godine,odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

 

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate od 13 do 36 meseci - DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

14% fiksna

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 3.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 6.835,53

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.231,67

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.316,71

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 600,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 246.078,95

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

40,36%

 

Obračun je izvršen na dan 09.11.2016. godine

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate od 13 do 36 meseci -  KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM - važi od 28.11.2016. godine.

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate od 13 do 36 meseci -  KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

NAMENA

 • finansiranje obrtnih sredstava(seme, đubrivo, zaštita, životinja i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata...)
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • finansiranje zaliha
 • finansiranje trajnih obrtnih sredstava (obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period; za tov junadi; Plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana)
 • refinansiranje kredita u drugim bankama
 • refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski krediti indeksirani u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Od 13 do 36 meseci

NAČIN OTPLATE

 • u mesečnim/3-mesečnim/6-mesečnim /godišnjim anuitetima

IZNOS KREDITA

min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti 

max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

9,95% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

OBEZBEĐENJE KREDITA


• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili
• Robni zapis u skladu sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, tako da odnos plasmana i vrednosti robe na robnom zapisu (korigovane za hair cut) – LTV racio bude maksimalno 0,50, a prema ceni sa Produktne berze Novi Sad (bez PDV-a ) ostvarene u trgovanju na Produktnoj berzi u poslednjoj nedelji u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši odobrenje kredita i/ili
• Ručna zaloga na pokretnu imovinu (samo traktori i kombajni do 8 godina starosti) garantne vrednosti u iznosu kredita i/ili
• Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima i/ili
• Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku)

NAKNADE

•  Naknada za obradu zahteva:

1,5% na odobren iznos kredita, jednokratno

•  Naknada za prevremenu otplatu:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajneg roka dospeća duži od jedne godine,odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

 

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa rokom otplate od 13 do 36 meseci - KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

 

KREDIT SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

IZNOS KREDITA

EUR 2.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

9,95% Fiksna

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 30,00

MESEČNI ANUITET

EUR 64,49

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.231,67

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.316,71

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 600,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 2.321,53

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

28,97%

 

Obračun je izvršen na dan 09.11.2016. godine