Krediti za investicije

Krediti za investicije su namenjeni mikro klijentima kojima su neophodna sredstva za finansiranje kupovine opreme, mašina, vozila, ali i za izgradnju ili kupovinu poslovnog/ proizvodnog prostora. Investicionim kreditom omogućava se dugoročno finansiranje osnovnih sredstava i finansiranje izgradnje poslovnog prostora, sa mogućnošću korišćenja grejs perioda, koji je veoma značajan kod velikih investicija.

 

Investicioni kredit u dinarima

Namena

 • kupovina opreme, mašina, vozila
 • kupovina, izgradnja poslovnog prostora
 • refinansiranje sopstvene investicije
 • refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama
 • legalizacija izgrađenih objekata

Valuta

dinari

Rok

do 36 meseci za sve namene

Grace period

 • bez grace perioda za kupovinu vozila
 • do 6 meseci za kupovinu opreme i mašina, kupovinu poslovnog prostora i legalizaciju  

         izgrađenih objekata

 • do 12 meseci za izgradnju poslovnog prostora

Učešće/depozit

 • minimum 20% od vrednosti investicije
 • u slučaju polaganja depozita depozit se polaže sa rokom do otplate kredita
 • na depozit se ne plaća kamata

Otplata

mesečni / tromesečni anuitetiu dinarima

Kamatna stopa na godišnjem

(promenljiva)

 

Referentna stopa NBS + 10,50 pp

 

 

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje četiri puta godišnje na svaka tri meseca, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti referentne kamatne stope NBS na dan usklađivanja

Naknade

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1,50%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

 

Naknada za monitoring kredita: 0,50% (Naknada za monitoring se obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca)

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

Iznos

 • u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
 • mogućnost kreditiranja celokupnog iznosa investicije (bez uračunatog poreza - PDV-a) u slučaju minimalnog depozita od 20%
 • do 80% investicije (bez uračunatog poreza-PDV-a), u slučaju minimalnog učešća od 20% od iznosa investicije

Isplata

jednokratno ili u tranšama u dinarima na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% uključenja računa

 • obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa određuje se pojedinačno po klijentu (maksimalno moguć procenat, a u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod klijenta itd.) ali ne manje od 30%
 • 6-mesečni monitoring ispunjenja obaveze
 • kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun za posmatrani period)

 

 

PRIMER: INVESTICIONI KREDIT u dinarima- za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 2.000.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari

Rok

36 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Referentna stopa NBS + 10,50 pp, promenljiva

Vrednost referentne stope NBS na dan 01.06.2016 godine iznosi 4,25%

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje četiri puta godišnje na svaka tri meseca, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti referentne kamatne stope NBS na dan usklađivanja

Naknada Banke za obradu zahteva

1,50%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 30.000,00

Naknada za monitoring kredita

0,50% (Naknada za monitoring se obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca) odnosno RSD 11.853,35 za ceo period otplate kredita

Mesečni anuitet

RSD 69.071,23

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 700,00

Troškovi upisa hipoteke

RSD 20.000,00*

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti

EUR 10,00*

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

EUR 100,00*

Troškovi overe založnih izjava

RSD 10.800,00*

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 600,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 2.486.564,12

Efektivna kamatna stopa

19,43%

Za kredite odobrene za kupovinu nepokretnosti, Banka naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu i to 1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Obračun EKS je izvršen 01.06.2016. godine

*Troškovi koje snosi korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

 

 

 

Investicioni kredit

u dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR i devizni krediti

Namena

 • kupovina opreme, mašina, vozila
 • kupovina, izgradnja poslovnog prostora
 • refinansiranje sopstvene investicije
 • refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama
 • legalizacija izgrađenih objekata

Valuta

 • dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR
 • devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Rok

 • do 60 meseci za kupovinu opreme, mašina, vozila
 • do 84 meseca za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora i legalizaciju izgrađenih objekata

Grace period

 • bez grace perioda za kupovinu vozila
 • do 6 meseci za kupovinu opreme i mašina, kupovinu poslovnog prostora i legalizaciju  

       izgrađenih objekata

 • do 12 meseci za izgradnju poslovnog prostora

Učešće/depozit

 • minimum 20% od vrednosti investicije
 • u slučaju polaganja depozita depozit se polaže sa rokom do otplate kredita
 • na depozit se ne plaća kamata

Otplata

 • mesečni/tromesečni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
 • mesečni/tromesečni anuiteti u EUR za devizne kredite

Kamatna stopa na godišnjem

(promenljiva)

 

6M EURIBOR + 8,45 pp

 

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje dva puta godišnje na svakih šest meseci, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti 6M euribora koja je definisana na tržištu dva radna dana pre usklađivanja

Naknade

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1,50%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

 

Naknada za monitoring kredita: 0,50% (Naknada za monitoring se obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca)

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

Iznos

 • u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
 • mogućnost kreditiranja celokupnog iznosa investicije (bez uračunatog poreza - PDV-a) u slučaju minimalnog depozita od 20%
 • do 80% investicije (bez uračunatog poreza-PDV-a), u slučaju minimalnog učešća od 20% od iznosa investicije

Isplata

jednokratno ili u tranšama:

 • u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u EUR po srednjem kursu NBS na dan isplate na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd
 • u EUR za devizne kredite u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% uključenja računa

 • obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa određuje se pojedinačno po klijentu (maksimalno moguć procenat, a u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod klijenta itd.) ali ne manje od 30%
 • 6-mesečni monitoring ispunjenja obaveze
 • kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun za posmatrani period)

 

 

PRIMER: INVESTICIONI KREDIT u dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR- za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 20.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari indeksirani u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs NBS

Rok

60 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

6M EURIBOR + 8,45 pp

Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.06.2016.godine iznosi -0,151%

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje dva puta godišnje na svakih šest meseci, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti 6M Euribora koja je definisana na tržištu dva radna dana pre usklađivanja

Naknada Banke za obradu zahteva

1,50%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 300,00

Mesečni anuitet

EUR 408,34

Naknada za monitoring kredita

0,50% (Naknada za monitoring se obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca) odnosno EUR 225,05 za ceo period otplate kredita

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 700,00

Troškovi upisa hipoteke

RSD 20.000,00*

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti

EUR 10,00*

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

EUR 100,00*

Troškovi overe založnih izjava

RSD 10.800,00*

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 600,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 24.500,64

Efektivna kamatna stopa

10,68%

 

Za kredite odobrene za kupovinu nepokretnosti, Banka naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu i to 1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Obračun EKS je izvršen 01.06.2016. godine

*Troškovi koje snosi korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

 

 

PRIMER: INVESTICIONI KREDIT – devizni kredit u EUR- za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 20.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Rok

60 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

6M EURIBOR + 8,45 pp

Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.06.2016.godine iznosi -0,151%

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje dva puta godišnje na svakih šest meseci, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti 6M Euribora koja je definisana na tržištu dva radna dana pre usklađivanja

Naknada Banke za obradu zahteva

1,50%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 300,00

Naknada za monitoring kredita

0,50% (Naknada za monitoring se obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca) odnosno EUR 225,05 za ceo period otplate kredita

Mesečni anuitet

EUR 408,34

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika(12 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 700,00

Troškovi upisa hipoteke

RSD 20.000,00*

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti

EUR 10,00*

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

EUR 100,00*

Troškovi overe založnih izjava

RSD 10.800,00*

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 600,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 24.500,64

Efektivna kamatna stopa

10,68%

 

Obračun EKS je izvršen 01.06.2016. godine

*Troškovi koje snosi korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.