Krediti za kupovinu montažnih silosa uz garanciju Garancijskog fonda AP Vojvodine

U saradnji sa Garancijskim Fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine Komercijalna Banka pripremila je kredite za kupovinu montažnih silosa.

 

Krediti za kupovinu montažnih silosa uz garanciju Garancijskog fonda AP Vojvodine

KREDITI ZA KUPOVINU MONTAŽNIH SILOSA UZ GARANCIJU GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE

Namene kredita

Finansiranje montažnih silosa (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija silosa, kao i nabavka prateće ugradne opreme)

Preduslovi za odobravanje kredita

  • fizička lica - nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavaju sledeće minimalne uslove:
  • da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava  i nalaze se u aktivnom statusu
  • prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
  • da imaju otvoren namenski račun u Banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja
  • manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta;

 

  • Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu, mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, koji ispunjavaju sledeće minimalne uslove:
  • da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava  i nalaze se u aktivnom statusu –ukoliko su registrovani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje
  • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
  • Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja
  • Podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanim pravnim licem.

Rok otplate

Od 13 do 84 meseca od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita

Grace period

Najviše do 24 meseca od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita

Način oplate

U tromesečnim/šestomesečnim/ godišnjim ratama po isteku grace perioda

Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Nominalna kamatna stopa

Tip klijenta

Visina kamatne stope

Poljoprivredno gazdinstvo - fizička lica

Od 6M Euribor + 5,45 pp do 6M Euribor + 6,75 pp

Zemljoradničke zadruge, mikro i mala privredna društva

6M Euribor + 6,75 pp

Iznos kredita

U zavisnosti od kreditne sposobnosti zajmotražioca

ukupno odobreni iznos po kreditnom zahtevu iznosi:

 

min: EUR 5.000,00 u dinarskoj protivvrednosti,

max: EUR 150.000.00 u dinarskoj protivvrednosti

Obezbeđenje

Za fizička lica - nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava:

•          tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i  

•          Neopoziva, bezuslovna garancija Garancijskog Fonda AP Vojvodine plativa na prvi poziv, na iznos od 80% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti obaveze do dana izmirivanja iste po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, kao i naknade, troškove i dr.) za Banku.

•          Hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu upisana kod nadležnog organa uprave za registar nepokretnosti, u minimalnom odnosu vrednosti 1:1,3 * na iznos glavnice kredita, konstituisana u korist Banke na 20% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti obaveze do dana izmirivanja iste po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, kao i naknade, troškove i dr.) i u korist Fonda na 80% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti obaveze do dana izmirivanja iste po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, naknada za izdavanje garancije i dr.)

 

Za zemljoradničke zadruge, mikro i mala privredna društva i preduzetnike:

•          blanko sopstvene menice korisnika kredita

•          ovlascenja data Komercijalnoj banci za zaduzenje računa

•          lične menice vlasnika ukoliko je korisnik kredita mikro privredni subjekt u skladu sa internom segmentacijom Banke

•          Neopoziva, bezuslovna garancija Garancijskog Fonda AP Vojvodine plativa na prvi poziv, na iznos od 80% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti obaveze do dana izmirivanja iste po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati , kao i naknade, troškove i dr.) za Banku.

•          Hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu upisana kod nadležnog organa uprave za registar nepokretnosti, u minimalnom odnosu vrednosti 1:1,3 * na iznos glavnice kredita, konstituisana u korist Banke na 20% ukupnog potraživanja  (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti obaveze do dana izmirivanja iste po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, kao i naknade, troškove i dr.) i u korist Fonda na 80% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti obaveze do dana izmirivanja iste po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, naknada za izdavanje garancije i dr.)

Naknada Banke za obradu zahteva

1,00% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred

Naknada za prevremenu otplatu

Bez naknade