Krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta uz garanciju GF AP Vojvodine

U saradnji sa Garancijskim Fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine Komercijalna Banka pripremila je kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

 

Krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta uz garanciju GF AP Vojvodine

KREDITI ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA UZ GARANCIJU GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE

Namene kredita

  Kupovina poljoprivrednog zemljišta

Preduslovi za odobravanje kredita

- da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu,

- prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,

- otvoren namenski račun u Banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski  tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

- manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeganuiteta,

- manje od 50 hektara u sopstvenom vlasništvu

Rok otplate

Od 13 do 84 meseca od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita

Grace period

Najviše do 24 meseca od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita

Način oplate

U mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim/ godišnjim ratama po isteku grace perioda

Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Nominalna kamatna stopa

Od 7,45 pp do 7,95 pp fiksno

ili

Od 6M Euribor + 5,95 pp do 6M Euribor + 6,45 pp

Iznos kredita

U zavisnosti od kreditne sposobnosti zajmotražioca

ukupno odobreni iznos po kreditnom zahtevu iznosi:

 

min: EUR 5.000,00 u dinarskoj protivvrednosti,

max: EUR 100.000.00 u dinarskoj protivvrednosti

Obezbeđenje za korisnike - fizička lica poljoprivrednike

-  3(tri) blanko sopstvene menice Korisnika kredita i

-  neopoziva, bezuslovna garancija Garancijskog Fonda AP Vojvodine plativa na prvi poziv, na ukupan iznos kredita uvećan za iznos ugovorne kamate i eventualne zatezne kamate

-  hipoteka I reda na poljoprivredno zemljište u minimalnom iznosu 1:1,3 na iznos glavnice kredita, konstituisana u korist Banke(glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda( glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije), u srazmeri koja odgovara odnosu izdate garancije za odobreni kredit

Naknada Banke za obradu zahteva

1,00% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred

Naknada za prevremenu otplatu

Bez naknade