Kredit za likvidnost i obrtna sredstva

Kredit za likvidnost i obrtna sredstva

 

Kredit za likvidnost i obrtna sredstva u dinarima

Namena

 • finansiranje obrtnih sredstava
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • finansiranje izvoza
 • refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
 • ostale namene

Valuta

dinari

Rok

do 12 meseci

Grace period

do 3 meseca

Otplata

mesečni anuiteti

Kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna)

17,50%

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

    •    Naknada za obradu zahteva: 0,80%, min. RSD 5.000,00 (obračunava se na  odobreni iznos), jednokratno

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

Isplata

jednokratno na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% uključenja računa

 • obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu odlukom nadležnog organa odlučivanja (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na  klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod  klijenta itd.)
 • kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun za  posmatrani period)

 

PRIMER: KREDIT ZA LIKVIDNOST I OBRTNA SREDSTVA u dinarima - za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 1.000.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari

Rok

12 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

17,50%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

0,80%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 8.000,00

Mesečni anuitet

RSD 91,442,20

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (6 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 400,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 1.097.306,44

Efektivna kamatna stopa

21,19%

U slučaju prevremene otplate Banka naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu 1% od  iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

 

Kredit za likvidnost i obrtna sredstva

u dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR i devizni kredit

 

Namena

 • finansiranje obrtnih sredstava
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • finansiranje izvoza
 • refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
 • ostale namene

Valuta

 • dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR
 • devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Rok

do 24 meseca

Grace period

do 6 meseci

Otplata

 • mesečni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
 • mesečni anuiteti u EUR za devizne kredite

Kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna)

 

10,45%

 

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

 • Naknada za obradu zahteva: 0,80%, min. RSD 5.000,00 (obračunava se na  odobreni iznos), jednokratno

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika

i opciono jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:

 • solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku ili ručna zaloga na pokretnu  imovinu ili HOV
 • garancija poslovne banke
 • druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

Isplata

 • dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd
 • devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% uključenja računa

 • obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu odlukom nadležnog organa odlučivanja (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod   klijenta itd.)
 • kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun za posmatrani period)

 

PRIMER: KREDIT ZA LIKVIDNOST I OBRTNA SREDSTVA u dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 10.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari indeksirani u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs NBS

Rok

18 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

10,45%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

0,80%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 80,00

Mesečni anuitet

EUR 602,64

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 700,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 10.847,59

Efektivna kamatna stopa

12,38%

U slučaju prevremene otplate Banka naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu 1% od  iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

 

 

PRIMER: KREDIT ZA LIKVIDNOST I OBRTNA SREDSTVA devizni kredit u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 10.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Rok

18 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

10,45%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

0,80%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 80,00

Mesečni anuitet

EUR 602,64

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 700,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 10,847,59

Efektivna kamatna stopa

12,38%

U slučaju prevremene otplate Banka naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu 1% od  iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.