Kredit za trajna obrtna sredstva

Kredit za trajna obrtna sredstva

Kredit za trajna obrtna sredstva u dinarima

Namena

 • finansiranje obrtnih sredstava
 • finansiranje izvoza
 • finansiranje zaliha
 • finansiranje potraživanja
 • refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
 • ostale namene

Valuta

dinari

Rok

od 13 do 36 meseci

Grace period

do 3 meseca

Otplata

mesečni anuiteti u dinarima

Kamatna stopa na godišnjem nivou

(promenljiva)

 

Referentna stopa NBS + 10,50 pp

 

 

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje četiri puta godišnje na svaka tri meseca, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti referentne kamatne stope NBS na dan usklađivanja

Naknade

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1,50%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

Naknada za monitoring kredita(obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca): 0,50%

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika

i opciono jedno od sledećih obezbeđenja:

 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku
 • garancija poslovne banke

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Isplata

jednokratno ili maksimalno u 3 tranše na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% uključenja računa

- obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa određuju se pojedinačno po klijentu (maksimalno moguć procenat, a u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod klijenta itd.) ali ne manje od 30%

- 6-mesečni monitoring ispunjenja obaveze

- kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun za posmatrani period)

 

 

PRIMER: KREDIT ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA u dinarima - za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 1.000.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari

Rok

18 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Referentna stopa NBS + 10,50 pp

Vrednost referentne stope NBS na dan 01.06.2016.godine iznosi 4,25%

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje četiri puta godišnje na svaka tri meseca, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti referentne kamatne stope NBS na dan usklađivanja

Naknade

Naknada za obradu zahteva 1,50% (obračunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 15.000,00
Naknada za monitoring kredita (obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca): 0,50% , odnosno RSD 2.073,46

Mesečni anuitet

RSD 62.254,78

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 kmada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 700,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 600,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 1.120.586,09

Efektivna kamatna stopa

18.74%

Obračun EKS je izvršen 01.06.2016. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

 

 

Kredit za trajna obrtna sredstva

u dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR i devizni kredit

Namena

 • finansiranje obrtnih sredstava
 • finansiranje izvoza
 • finansiranje zaliha
 • finansiranje potraživanja
 • refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
 • ostale namene

Valuta

 • dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR
 • devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Rok

od 13 do 48 meseci

Grace period

od 3 meseca do 9 meseci

Otplata

 • mesečni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
 • mesečni anuiteti u EUR za devizne kredite

Kamatna stopa na godišnjem nivou

(promenljiva)

 

6M EURIBOR + 9,95 pp

 

 

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje dva puta godišnje na svakih šest meseci, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti 6M euribora koja je definisana na tržištu dva radna dana pre usklađivanja

Naknade

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1,50%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

Naknada za monitoring kredita (obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca): 0,50%

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika

i opciono jedno od sledećih obezbeđenja:

 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku
 • garancija poslovne banke

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Isplata

jednokratno ili maksimalno u 3 tranše:

 • u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u EUR po srednjem kursu NBS na dan isplate na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd
 • u EUR za devizne kredite u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% uključenja računa

 • obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa određuju se pojedinačno po klijentu (maksimalno moguć procenat, a u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod   klijenta itd.) ali ne manje od 30%
 • 6-mesečni monitoring ispunjenja obaveze
 • kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun kamate za posmatrani period)

 

PRIMER: KREDIT ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 10.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari indeksirani u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR - srednji kurs NBS

Rok

18 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

6M EURIBOR + 9,95 pp

Vrednost 6M EURIBOR-a na dan01.06.2016. godine iznosi -0,151%

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje dva puta godišnje na svakih šest meseci, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti 6M euribora koja je definisana na tržištu dva radna dana pre usklađivanja

Naknade

Naknada za obradu zahteva 1,50% (obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 150,00
Naknada za monitoring kredita (obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca): 0,50%, odnosno EUR 20,26

Mesečni anuitet

EUR 596,43

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 700,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 600,00 *

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 10.735,76

Efektivna kamatna stopa

12,18%

Obračun EKS je izvršen 01.06.2016. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

 

PRIMER: KREDIT ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA - devizni kredit u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 10.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Rok

18 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

6M EURIBOR + 9,95 pp

Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.06.2016. godine iznosi -0,151%

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje dva puta godišnje na svakih šest meseci, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti 6M euribora koja je definisana na tržištu dva radna dana pre usklađivanja

Naknade

Naknada za obradu zahteva 1,50% (obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 150,00
Naknada za monitoring kredita (obračunava godišnje na iznos kredita u korišćenju, po isteku 12 meseca): 0,50%, odnosno EUR 20,26

Mesečni anuitet

EUR 596,43

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 700,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 600,00 *

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 10.735,76

Efektivna kamatna stopa

12,18%

Obračun EKS je izvršen 01.06.2016. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.