Krediti za unapređenje energetske efikasnosti iz GGF kreditne linije

Krediti se odobravaju za:

 • Zamenu grejnih sistema
 • Priključenje na gasovod ili drugi sistem grejanja
 • Zamenu kotlova
 • Izolaciju toplovoda
 • Izolaciju spoljnih zidova i krovova
 • Zamenu spoljnih prozora i vrata
 • Ugradnju termostatskih ventila u radijatore
 • Zamenu pumpi za centralno grejanje
 • Zamenu sistema ventilacije i klimatizacije
 • Zamenu rasvete (neonska svetla, kompaktne fluorescentne sijalice)
 • Ugradnju termalnih solarnih sistema za toplu sanitarnu vodu
 • Zamenu konvencionalnih grejnih sistema sa toplotnom pumpom

Krediti su namenjeni projektima koji doprinose smanjenju potrošnje energije i/ili smanjenje emisije CO2  od minimum 20%.

Krediti sa deviznom klauzulom, uslovi:


VRSTA KREDITA

 

KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine vrednosti profakture ili predmera i predračuna radova i visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou, promenljiva

6M EURIBOR + 6,45%

6M EURIBOR + 5,95%

OBEZBEĐENJE KREDITA

 

-Dve blanko menice korisnika kredita  

-Za iznose iznad EUR 8.001,00 – po dve blanko menice korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

 

- Dve blanko menice korisnika kredita

-Hipoteka I ili II reda na nepokretnosti u korist Komercijalne banke u odnosu min 1:2

-Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Banke

NAKNADA BANKE

2% od iznosa kredita

1% od iznosa kredita

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vezane za 6M EURIBOR vrši se svakog 30.06. i 31.12. primenom vrednosti 6M EURIBOR-a na dan 15.06. i 15.12.

OTPLATA KREDITA

Mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

30% od vrednosti profakture ili predmera i predračuna radova

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Uplatom celokupnog iznosa na račun prodavca/izvođača radova ili uplatom min 75% iznosa kredita na račun prodavca po profakturi, a ostatak uplatom na tekući račun korisnika kredita

 

 

energetska efikasnost


Krediti sa deviznom klauzulom obezbeđeni menicom korisnika kredita, primer:


VRSTA KREDITA

KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM OBEZBEĐENI MENICOM KORISNIKA KREDITA

VREDNOST PROFAKTURE

EUR 5.000,00

UČEŠĆE (min 30%)

EUR 1.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 3.500,00

ROK OTPLATE

60 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou, promenljiva

6M EURIBOR + 6,45%

MESEČNI ANUITET

EUR 68,69

NAKNADA BANKE               (2% od iznosa kredita)

EUR 70,00 (RSD 8,469.62)

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 4.121,40

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,77%


Obračun izvršen na dan 11.03.2015. godine
Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.12.2014. godine iznosi 0,178%

    

Krediti sa deviznom klauzulom obezbeđeni hipotekom,primer:

VRSTA KREDITA

KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM OBEZBEĐENI HIPOTEKOM

VREDNOST PROFAKTURE

EUR 5.000,00

UČEŠĆE (min 30%)

EUR 1.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 3.500,00

ROK OTPLATE

60 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou, promenljiva

6M EURIBOR + 5,95%

MESEČNI ANUITET

EUR 67,87

NAKNADA BANKE               (1% od iznosa kredita)

EUR 35,00 (RSD 4,234.81)

OBEZBEĐENJE KREDITA

- menice korisnika kredita                                           

    - hipoteka I ili II  reda                                            

     - osiguranje nepokretnosti kod osiguravajućih kompanija

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 20.000,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.839,78)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.209,94)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 12.099,74)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE
(na svake 3 godine)

Max EUR 80,00 (RSD 9.679,57)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 4.072,20

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

14,38%


Obračun izvršen na dan 11.03.2015. godine
Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.12.2014. godine iznosi 0,178%