Kreditna linija Evropske investicione banke

Evropska investiciona banka, finansijska institucija Evropske unije osnovana 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom, učestvuje u istoj ravni sa domaćim finansijskim institucijama u finansiranju investicionih programa koji su deo ciljeva Evropske unije. 
Ovaj zajam zadovoljava sve kriterijume podobnosti za finansiranje od strane Evropske investicione banke. Komercijalna banka odobrava korisniku ovog zajma finansijsku povoljnost iskazanu kroz kamatnu stopu u skladu sa uslovima preciziranim u odgovarajućim članovima ugovora o zajmu. Takva finansijska pogodnost iznosi 50 baznih poena (pedeset baznih poena) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Komercijalna banka obračunavala na ovaj zajam bez učešća Evropske investicione banke.

 

Kreditna linija Evropske investicione banke

KREDITNA LINIJA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE

Apeks kreditna linija za mala i srednja preduzeća, preduzeća srednje tržišne kapitalizacije i prioritetne projekte

Korisnici kredita

- nezavisna mala i srednja preduzeća, u skladu sa kriterijumima EIB (do 250 zaposlenih)

- preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, u skladu sa kriterijumima EIB (od 250-3000 zaposlenih)

- ostali korisnici (prioritetni projekti)

Namena kredita

- investiranje u nabavku materijalne imovine

- nematerijalna ulaganja

- razvoj distributivne mreže

- trajna obrtna sredstva

Iznos kredita

- u skladu sa kreditnom sposobnošću, maksimalni iznos kredita EUR 12.500.000,00

- vrednost finansiranog projekta ne može preći

EUR 25.000.000,00

Valuta

EUR

Kamatna stopa

- varijabilna kamatna stopa formirana od strane EIB-a uvećana za 0,3% na godišnjem nivou na ime marže agenta (NBS) i 3% na godišnjem nivou na ime marže Banke

Rok otplate kredita

- u zavisnosti od namene, ekonomskog i tehničkog veka trajanja projekta a maksimalno do 12 godina za mala i srednja preduzeća, odnosno do 15 godina za prioritetne projekte

Minimalni rok vraćanja kredita je 2 godine

Grace period

- do 4 godine za projekte MSP i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

- do 5 godina za prioritetne projekte

Otplata kredita

u jednakim mesečnim, tromesečnim, odnosno šestomesečnim ratama