Kreditne linije - Kredit iz Programa LEDIB

U saradnji sa Vladom Republike Srbije i Kraljevine Danske, Komercijalna banka AD Beograd je klijentima omogućila korišćenje sredstava iz Programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu - LEDIB.

 

Program obuhvata kredite za investiciona ulaganja i finansiranje obrtnih sredstava koji su namenjeni kreditiranju preduzetnika, mikro i malih preduzeća, koji imaju sedište na teritoriji Nišavskog, Jablaničkog, Pčinjskog, Topličkog i Pirotskog okruga.

 

 

Kredit iz Programa LEDIB u dinarima

Namena

 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Investiciona ulaganja

Valuta

Dinari

Rok

 • do 24 meseca za obrtna sredstva
 • do 60 meseci za investiciona ulaganja,

s tim što krajnji rok vraćanja kredita, bez obzira na namenu, ne može biti duži od

31.12.2018. godine

Grace period

 • do 3 meseca za kredite za obrtna sredstva
 • do 12 meseci za kredite za investiciona ulaganja

Otplata

mesečni anuiteti u dinarima

Kamatna stopa na godišnjem

(promenljiva)

Referentna kamatna stopa NBS + 4 p.p.

 

 

Metod obračuna kamate

 • primenom proporcionalne metode obračuna
 • u grace periodu: mesečno i o roku prenosa kredita u otplatu
 • u otplati: u skladu sa anuitetnim planom

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje četiri puta godišnje na svaka tri meseca, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti referentne kamatne stope NBS na dan usklađivanja.

Naknade

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1% , jednokratno

Obezbeđenje

Za kredite sa rokom vraćanja do 12   meseci:

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika

 

Za kredite sa rokom vraćanja 13 do 24   meseca:

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika

i jedno od sledećih obezbeđenja:

 • solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku
 • ručna zaloga na pokretnu imovinu ili HOV
 • druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku

 

Za kredite sa rokom vraćanja 25 do 60 meseci:

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika i ponuđenih instrumenata obezbeđenja, a maksimum EUR 50.000,00 u dinarskoj protivvrednosti   po korisniku kredita

Isplata

jednokratno u dinarima na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

 

PRIMER: Kredit iz Programa LEDIB u dinarima – za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 1.000.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari

Rok

12 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Referentna kamatna stopa NBS + 4 p.p.

 

Vrednost referentne stope NBS na dan 01.06.2016. godine iznosi 4,25%

Usklađivanje kamatne stope

Kamatna stopa se usklađuje četiri puta godišnje na svaka tri meseca, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje, primenom vrednosti referentne kamatne stope NBS na dan usklađivanja

Naknada Banke za obradu zahteva

1,00%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 10.000,00

Mesečni anuitet

RSD 87.151,52

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (6 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 400,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 600,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 1.045.818,21

Efektivna kamatna stopa

11,18%

Obračun EKS je izvršen 01.06.2016. godine.
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

 

Kredit iz Programa LEDIB u dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR

Namena

 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Investiciona ulaganja

Valuta

dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR

Rok

 • do 24 meseca za obrtna sredstva
 • do 60 meseci za investiciona ulaganja,

s tim što krajnji rok vraćanja kredita, bez obzira na namenu, ne može biti duži od

31.12.2018. godine

Grace period

 • do 3 meseca za kredite za obrtna sredstva
 • do 12 meseci za kredite za investiciona ulaganja

Otplata

mesečni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

Kurs

srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice, obračun kamate

Kamatna stopa na godišnjem (fiksna)

7,50%

 

 

Metod obračuna kamate

 • primenom proporcionalne metode
 • u grace periodu: mesečno i o roku prenosa kredita u otplatu
 • u otplati: u skladu sa anuitetnim planom

Naknade

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1%, jednokratno

Obezbeđenje

Za kredite sa rokom vraćanja do 12   meseci:

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika

 

Za kredite sa rokom vraćanja 13 do 24   meseca:

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika

i jedno od sledećih obezbeđenja:

 • solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku
 • ručna zaloga na pokretnu imovinu ili HOV
 • druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku

 

Za kredite sa rokom vraćanja 25 do 60 meseci:

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika i ponuđenih instrumenata obezbeđenja, a maksimum EUR 50.000,00 u dinarskoj protivvrednosti   po korisniku kredita

Isplata

jednokratno u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u EUR po srednjem kursu NBS na dan isplate na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

 

PRIMER: Kredit iz Programa LEDIB u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 10.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari indeksirani u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR - srednji kurs NBS

Rok

24 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

7,50%

Naknada Banke za obradu zahteva

1,00%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 100,00

Mesečni anuitet

EUR 450,54

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)
 • lične menice vlasnika (2 komada)
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

 

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 700,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Troškovi upisa hipoteke

RSD 20.000,00*

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti

EUR 10,00*

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

EUR 100,00*

Troškovi overe založnih izjava

RSD 10.800,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 10.813,03

Efektivna kamatna stopa

13.33%

 Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.