Mikro express krediti

Mikro express krediti

MICRO-EXPRES kredit u dinarima

Namena

 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

dinari

Rok

do 24 meseca

Grace period

bez grace perioda

Otplata

mesečni anuiteti u dinarima

Kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna)

18,50%

 

Metod obračuna kamate

Proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade:  

 • Naknada za obradu zahteva: 2%, min. RSD 5.000,00 (obračunava se na odobreni iznos), jednokratno

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika za pravno lice

Iznos

iznos koji se može odobriti jednom klijentu po ovom tipu proizvoda maksimalno do 10%:

 • poslovnih prihoda klijenta (AOP 1001) po poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju (za preduzetnike sa dvojnim knjigovodstvom)
 • prihoda od poslovanja klijenta po poslednjem bilansu uspeha (za preduzetnike sa prostim knjigovodstvom)
 • dugovnog prometa po poslovnom računu za poslednjih 12 meseci (za preduzetnike koji paušalno plaćaju porez)

a ne više od RSD 1.800.000,00.

Isplata

Jednokratno na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% uključenja računa

 • minimum 20% ukupnog platnog prometa
 • 6-mesečni monitoring ispunjenja obaveze
 • kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun za posmatrani period)

 

PRIMER: MICRO-EXPRES kredit u dinarima - za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 1.000.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari

Rok

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

18,50%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

2%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 20.000,00

Mesečni anuitet

RSD 50.166,03

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 600,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 1.203.984,59

Efektivna kamatna stopa

22,91%

U slučaju prevremene otplate Banka naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu 1% od  iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

MICRO-EXPRES kreditu dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR

Namena

 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR

Rok

do 24 meseca

Grace period

bez grace perioda

Otplata

mesečni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

Kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna)

16,80%

Kurs

Srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice i obračun kamate

Metod obračuna kamate

Proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade:  

 • Naknada za obradu zahteva: 2%, min. RSD 5.000,00 (obračunava se na odobreni iznos), jednokratno

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika za pravno lice

Iznos

iznos koji se može odobriti jednom klijentu po ovom tipu proizvoda maksimalno do 10%:

 • poslovnih prihoda klijenta (AOP 1001) po poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju (za preduzetnike sa dvojnim knjigovodstvom)
 • prihoda od poslovanja klijenta po poslednjem bilansu uspeha (za preduzetnike sa prostim knjigovodstvom)
 • dugovnog prometa po poslovnom računu za poslednjih 12 meseci (za preduzetnike koji paušalno plaćaju porez)

a ne više od EUR 15.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

Isplata

Jednokratno na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% uključenja računa

 • minimum 20% ukupnog platnog prometa
 • 6-mesečni monitoring ispunjenja obaveze
 • kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun za posmatrani period)

 

PRIMER: MICRO-EXPRES kredit u dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 10.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari indeksirani u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs

Rok

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

16,80%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

2%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 200,00

Mesečni anuitet

EUR 493,46

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 600,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 11,843,10

Efektivna kamatna stopa

20,81%

U slučaju prevremene otplate Banka naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu 1% od  iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.