Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit

Okvirno obnovlji – revolving kredit


Okvirno obnovljiv - revolving kredit se odobrava za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredsvima i finanisiranje tekuće likvidnosti.
Krediti se odobravaju u dinarima, u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR-ima i devizama (EUR), sa rokom vraćanja do 12 meseci. Povučene tranše kredita se vraćaju u toku roka vraćanja prema mogućnostima klijenta, odnosno prema novčanom ciklusu poslovanja.