Ostvarivanje zaštite prava i interesa klijenta

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko kao klijent Komercijalne banke A.D. Beograd (dalje: Banka), odnosno kao davalac sredstva obezbeđenja, smatrate da se Banka ne pridržava odredaba zakona i drugih propisa kojima se uređuju finansijske i platne usluge, opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz zaključenog ugovora, imate pravo da podnesete prigovor u pisanoj formi.

 

Prigovor možete podneti u roku od 3 godine od dana kada je učinjena povreda Vašeg prava ili interesa. Po isteku ovog roka, Banka nije u obavezi da razmatra prigovor, s tim što isti može razmotriti i/ili prihvatiti ako smatra da je osnovan.

 

Prigovor možete podneti lično u poslovnim prostorijama Banke, poštom na adresu: Beograd, Svetog Save 14 ili na adresu bilo koje filijale/ekspoziture, elektronskom poštom na adrese: kontakt.centar@kombank.com ili posta@kombank.com, kao i na Internet stranici Banke u delu - Kontakt centar.

 

Prigovor treba da sadrži podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi Vaš odnos sa Bankom na koji se taj prigovor odnosi (npr. broj tekućeg računa, kreditne partije, poslednje 4 cifre broja kartice i sl.), kao i razloge podnošenja prigovora. Na Vaš zahtev Banka će izdati potvrdu o prijemu prigovora.

 

Banka je dužna da razmotri prigovor i dostavi Vam pisani odgovor, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, ukoliko Banka ne može da dostavi odgovor u tom roku, iz objektivnih razloga koji ne zavise od njene volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana. O navedenim razlozima i krajnjem roku za davanje odgovora bićete obavešteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

 

Ukoliko budete nezadovoljni odgovorom na prigovor ili Vam odgovor ne bude dostavljen u propisanom roku, imate pravo da, pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije podnesete pritužbu u pisanoj formi, u roku od 6 meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka za njegovo dostavljanje.

 

Pritužbu možete dostaviti Narodnoj banci Srbije poštom na adresu: Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, Poštanski fah 712, 11000 Beograd ili elektronskom poštom na adresu: zastita.korisnika@nbs.rs. Uz pritužbu je potrebno da Narodnoj banci Srbije dostavite prigovor koji ste uputili Banci, odgovor Banke (ukoliko Vam je dostavljen) i dokumentaciju na osnovu koje se mogu ceniti navodi iz pritužbe.

 

Pored prava na prigovor i pritužbu, imate pravo i na pokretanje postupka posredovanja u cilju vansudskog rešavanja spornog odnosa. Postupak posredovanja možete pokrenuti kako po prijemu odgovora Banke na prigovor odnosno isteka roka za dostavljanje istog, tako i u toku odnosno nakon postupka po pritužbi pred Narodnom bankom Srbije.