Platni promet sa inostranstvom preko e-banke

Elektronski platni promet sa inostranstvom

Put oko sveta za 80 sekundi!

Klijentima koji obavljaju devizno poslovanje, Komercijalna banka nudi brzu i kvalitetnu uslugu za obavljanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu pomoću elektronskog sistema HAL E-bank.

Obavljajte plaćanje prema inostranstvu i u zemlji sa vlastitog kompjutera, i tako uštedite vreme i novac!

Da biste postali korisnik HAL E-bank usluge i obavljali elektronski promet sa inostranstvom, potrebno je da imate otvoren dinarski i devizni račun u Komercijalnoj banci.

Instalacijom HAL E-bank sistema, na raspolaganju imate sledeće usluge:

 • Plaćanje i prenose doznakom po tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju;
 • mogućnost davanja naloga za plaćanje elektronskim putem;
 • naplatu priliva po osnovu izvoza roba i usluga, nerobne naplate i transferi iz inostranstva u korist vašeg računa (klijenta Banke);
 • mogućnost svih plaćanja devizama u zemlji, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju;
 • Pripremu naloga za plaćanje, kao i mogućnost valutacije naloga unapred;
 • Preuzimanje izvoda;
 • Čuvanje pripremljenih naloga za plaćanje za veći broj upotreba (regularna ili pojedinačna mesečna plaćanja);
 • Potvrde o izvršenim plaćanjima, promenama na računu i sl.

Kako postati korisnik?
Da biste postali korisnik usluge elektronskog platnog prometa sa inostranstvom potrebno je da:

   1.    Imate otvoren devizni i dinarski račun u Komercijalnoj banci a.d. Beograd
   2.    Da vaš računar ispunjava minimalne hardverske zahteve:

 • procesor Pentium (preporučuje se Pentium II)
 • Slobodan USB ili serijski priključak
 • Najmanje 200MB prostora na Hard disku
 • CD-ROM jedinica (čitač CD-a) koji odgovara operativnom sistemu, odnosno omogućen pristup do CD-ROM jedinice u lokalnoj mreži
 • Veličina memorije, odgovarajuća operativnom sistemu:
  • Windows 95/98/ME: preporučuje se najmanje 32 MB RAM
  • Windows NT: preporučuje se najmanje 64 MB RAM, brzina procesora najmanje 200 MHz i
  • Windows 2000 i XP: preporučuje se najmanje 128 MB RAM
 • Obezbeđen pristup Internetu
 • Veoma se preporučuje, ali nije obavezan, i štampač

   3.    U ekspozituri popuniti i predati sledeća dokumenta:

Napomena: