Prodaja nepokretnosti


KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 61m2, u ul. 8. Marta br. 32, sagrađena na kat. parceli 1221, upisana u List nepokretnosti br. 3690 KO Kula.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja Osnovnog suda u Kuli i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja.

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.10.2013. godine u 10 časova, u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Sombor, ul Stapanski put br. 14, sa početnom cenom od EUR 10.300,00, što čini 85% procenjene vrednosti nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanja aukcijske prodaje i ispod ove cene se ne može licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.10.2013. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.:025-421-412 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Odštampajte stranicu