Putem WEB E-bank servisa za građane možete vršiti uplate/dopune u korist Vašeg namenskog računa Visa Internet kartice, sa bilo kog mesta u bilo koje doba dana ili noći.

Kako izvršiti uplatu po namenskom računu Visa Internet kartice posredstvom WEB E-Bank servisa za građane?

Da bi ste izvršili  uplatu po namenskom računu Visa Internet kartice posredstvom WEB E-Bank servisa za građane, potrebno je da se pomoću WEB pretraživača (na primer: Internet Explorer) povežete na adresu: http://ebankweb.kombank.com i izvršite prijavu Korisničkim imenom i lozinkom ili USB digitalnom potvrdom.

Nakon uspešne prijave, uplatu sredstava po namenskom računu Visa Internet kartice moguće je izvršiti tako što ćete iz glavnog menija WEB aplikacije sa leve strane izabrati opciju:

1.    Interni prenosi – > Priprema prenosa, 
      
Nakon odabira navedene opcije otvoriće se sledeći ekran:

internet

Na teret računa – iz padajuće liste izaberite račun sa koga želite da izmirite obaveze
Izmirenje za – čekirati opciju Platna kartica
U korist kartice – prikazan je broj kartice u zaštićenom formatu tako da su vidljive prve četiri i poslednje četiri cifre 
Iznos – iznos uplate po kreditnoj kartici
Datum valute – prikazuje se datum izvršenja obaveze

Na nalozima možete upisati i datum sa valutom unapred i nalog će do momenta izvršenja biti na čekanju.

Kada popunite nalog kliknite na Pošalji. Otvara se ekran na kome možete proveriti unete podatke.

internet

Potrebno je kliknuti na dugme Popravi podatke ako želite da izmenite neki podatak ili na dugme Potvrdi ukoliko nalog želite da pošaljete. 

Arhiva

Za prikaz poslatih naloga za uplatu po namenskom računu Visa Internet kartice potrebno je iz glavnog menija odabrati opciju Interni prenosi – > Arhiva. U Arhivi Internih prenosa nalaze se svi nalozi poslati korišćenjem ove funkcionalnosti.