Personal

Personal

Namenjena je malim preduzećima, za upotrebu na jednom računaru. Ima lokalnu bazu podataka, kojoj nije moguće pristupati sa drugih računara. To znači da se može koristiti zasebno, bez obzira na umreženost računara u firmi. Za komunikaciju sa Bankom mora postojati modem na svakom računaru koji se koristi za Personal E-bank ili iznajmljena linija, a svaki računar mora imati izlaz na nju. Kod upgrade programa sa servera Banke, svaka radna stanica mora se upgrade-ovati posebno. 

 

Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija pravnih lica i preduzetnika