Investicioni krediti

Investicioni krediti

Planirajte budućnost uz MIKROKOM investicione kredite namenjene dugoročnom unapređenju Vašeg poslovanja.

 

 

MIKROKOM investicioni krediti u dinarima

MIKROKOM INVESTICIONI KREDIT U DINARIMA

NAMENA

 • Kupovina opreme, mašina, vozila
 • Kupovina i rekonstrukcija poslovnog prostora
 • Refinansiranje sopstvene investicije u poslednjih 12 meseci
 • Refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama

VALUTA

Dinari

ROK

Do 36 meseci za sve namene

GRACE PERIOD

 • Bez grace perioda za kupovinu vozila
 • Do 6 meseci za kupovinu opreme i mašina, kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora, refinansiranje sopstvenih ulaganja i/ili kredita i obaveza u drugim bankama

OTPLATA

Mesečni / tromesečni anuiteti u dinarima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

Od 5,20% do 6,75%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADE

 • Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1%, min. RSD 5.000,00, jednokratno
 • Naknada za prevremenu otplatu (obračunava se na prevremeno otplaćeni iznos kredita):

-  mikro privredni subjekti: 2% u slučaju refinansiranja kredita od strane druge banke,

-  preduzetnici: bez naknade

OBEZBEĐENJE

 • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte
 • i minimum jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od ročnosti kredita:

- solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika

- garancija poslovne banke

- hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu ili HOV

- druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku

IZNOS

 • U zavisnosti od kreditne sposobnosti Korisnika kredita i ponuđenih instrumenata obezbeđenja.
 • Mogućnost kreditiranja celokupnog iznosa investicije (bez uračunatog poreza - PDV-a) u slučaju minimalnog depozita od 20%
 • Do 80% investicije (bez uračunatog poreza-PDV-a), u slučaju minimalnog učešća od 20% od iznosa investicije

ISPLATA

Jednokratno ili u tranšama u dinarima na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% UKLJUČENJA RAČUNA

 • Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa određuje se pojedinačno po klijentu (maksimalno moguć procenat, a u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod klijenta itd.), a minimum 30%.
 • 6-mesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe.

PRIMER: MIKROKOM INVESTICIONI KREDIT U DINARIMA- ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 2.000.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

36 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

6,75%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 20.000,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

RSD 61.525,84

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Blanko sopstvene menice preduzetnika (12)
 • Hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 600,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 2.214.930,35

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

9,37%

Obračun EKS je izvršen 11.06.2018. godine

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

MIKROKOM investicioni krediti u devizama i sa valutnom klauzulom

 MIKROKOM INVESTICIONI KREDIT

U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRANI U EUR I DEVIZNI KREDITI

NAMENA

 • Kupovina opreme, mašina, vozila
 • Kupovina i rekonstrukcija poslovnog prostora
 • Refinansiranje sopstvene investicije u poslednjih 12 meseci
 • Refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama

VALUTA

 • Dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR
 • Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

ROK

 • Do 60 meseci za kupovinu opreme, mašina, vozila
 • Do 120 meseci za kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora i refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama

GRACE PERIOD

 • Bez grace perioda za kupovinu vozila
 • Do 6 meseci za kupovinu opreme i mašina, kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora, refinansiranje sopstvenog i/ili kredita i obaveza u drugim bankama

OTPLATA

 • Mesečni/tromesečni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
 • Mesečni/tromesečni anuiteti u EUR za devizne kredite

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Prvih 36M od 3,75% do 4,25%, na godišnjem nivou, fiksno

Nakon 36M od 3,75 pp do 4,25 pp + 6M Euribor, promenljiva 

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Period obračuna kamate sa fiksnom kamatnom stopom traje 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda, a potom dva puta godišnje, na svakih šest meseci, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope

NAKNADE

 • Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1%, min. RSD 5.000,00, jednokratno
 • Naknada za prevremenu otplatu (obračunava se na prevremeno otplaćeni iznos kredita):

- mikro privredni subjekti: 2% u slučaju refinansiranjua kredita od strane druge banke,

- preduzetnici: bez naknade

OBEZBEĐENJE

 • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte
 • i minimum jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od ročnosti kredita:

- solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika

- garancija poslovne banke

- hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu ili HOV

- druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku

IZNOS

 • U zavisnosti od kreditne sposobnosti Korisnika kredita i ponuđenih instrumenata obezbeđenja.
 • Mogućnost kreditiranja celokupnog iznosa investicije (bez uračunatog poreza - PDV-a) u slučaju minimalnog depozita od 20%
 • Do 80% investicije (bez uračunatog poreza-PDV-a), u slučaju minimalnog učešća od 20% od iznosa investicije

ISPLATA

Jednokratno ili u tranšama:

- u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u EUR po srednjem kursu NBS na dan isplate na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

- u EUR za devizne kredite u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% UKLJUČENJA RAČUNA

 • Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa određuje se pojedinačno po klijentu (maksimalno moguć procenat, a u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod klijenta itd.), a minimum 30%
 • 6-mesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe

PRIMER: MIKROKOM INVESTICIONI KREDIT U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR- ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

EUR 20.000,00

VALUTA

Dinari indeksirani u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Prvih 36M 4,25%, fiksno

Nakon 36M 6M Euribor + 4,25, pp promenljiva

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Period obračuna kamate sa fiksnom kamatnom stopom traje 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda, a potom dva puta godišnje, na svakih šest meseci, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

EUR 200,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

EUR 370,59 – prvih 36 meseci

EUR 369,57 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Blanko sopstvene menice preduzetnika (12)
 • Hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 600,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 22.210,96

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

5,56%

Obračun EKS je izvršen 11.06.2018. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

 

 PRIMER: MIKROKOM INVESTICIONI KREDIT – DEVIZNI KREDIT U EUR- ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

EUR 20.000,00

VALUTA

Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

ROK

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Prvih 36M 4,25%, fiksno

Nakon 36M 6M Euribor + 4,25 pp, promenljiva

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Period obračuna kamate sa fiksnom kamatnom stopom traje 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda, a potom dva puta godišnje, na svakih šest meseci, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

EUR 200,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

EUR 370,59 – prvih 36 meseci

EUR 369,57 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Blanko sopstvene menice preduzetnika (12)
 • Hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 600,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 22.210,96

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

5,56%

Obračun EKS je izvršen 11.06.2018. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.