Revolving krediti

Revolving krediti

Sa MIKROKOM revolving kreditom iskoristite odobrena sredstva u svakom trenutku, održite odgovarajući nivo likvidnosti i na jednostavan način premostite trenutne poteškoće u poslovanju.

 

Sredstva kredita možete sukcesivno koristiti u skladu sa potrebama Vašeg posla.

 

Kamata se obračunava samo na sredstva kredita koja iskoristite u toku meseca.

 

MIKROKOM revolving krediti u dinarima

 

MIKROKOM REVOLVING KREDIT U DINARIMA

NAMENA

 • Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima
 • Finansiranje tekuće likvidnosti

VALUTA

 • Dinari

ROK

Do 12 meseci

OTPLATA

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

 Od 6,95% do 8,45%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA (OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS) *

1%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

OBEZBEĐENJE

 • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte,

i opciono jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta:

- solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika

- hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu ili HOV

- garancija poslovne banke

- druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku

IZNOS

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja, ukupan iznos koji se može odobriti klijentu po ovom tipu proizvoda je maksimalno do 15% poslovnih prihoda (AOP 1001) po poslednjem finansijskom izveštaju

ISPLATA

U tranšama na račun Korisnika kredita u Komercijalnoj banci AD Beograd

% UKLJUČENJA RAČUNA

 • Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na  klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod  klijenta itd.), a minimum 30%.
 • Šestomesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe.

* Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 5.000,00.

PRIMER: MIKROKOM REVOLVING KREDIT U DINARIMA - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

8,45%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 5.000,00, jednokratno

OTPLATA

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Blanko sopstvene menice preduzetnika (6)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 542.249,97

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

10,34%

Obračun EKS je izvršen 06.12.2017. godine


*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

MIKROKOM revolving krediti u devizama i sa valutnom klauzulom

MIKROKOM REVOLVING KREDIT

U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR I DEVIZNI KREDIT

NAMENA

 • Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima
 • Finansiranje tekuće likvidnosti

VALUTA

 • Dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR
 • Devizni kredit u EUR

ROK

Do 12 meseci

OTPLATA

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

 

Od 5,20% do 5,95%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA*

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

1,00%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

OBEZBEĐENJE

 • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

i opciono jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta:

-solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika

-hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu ili HOV

- garancija poslovne banke

- druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku

IZNOS

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja, ukupan iznos koji se može odobriti klijentu po ovom tipu proizvoda je maksimalno do 15% poslovnih prihoda (AOP 1001) po poslednjem finansijskom izveštaju

ISPLATA

U tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

U dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u EUR na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

 • U EUR za devizne kredite u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% UKLJUČENJA RAČUNA

 • Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod  klijenta itd.), a minimum 30%.
 • Šestomesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe.

 * Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 5.000,00.

PRIMER: MIKROKOM REVOLVING KREDIT U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

EUR 10.000,00

VALUTA

Dinari indeksirani u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

5,95%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

EUR 100,00, jednokratno

OTPLATA

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Blanko sopstvene menice preduzetnika (6)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 10.594,96

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,38%

Obračun EKS je izvršen 06.12.2017. godine


*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

PRIMER: MIKROKOM REVOLVING KREDIT - DEVIZNI KREDIT U EUR - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

EUR 10.000,00

VALUTA

Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

ROK

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

5,95%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

EUR 100,00, jednokratno

OTPLATA

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Blanko sopstvene menice preduzetnika (6 )

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 10.594,96

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,38%

Obračun EKS je izvršen 06.12.2017. godine


*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.