Devizni depoziti preduzetnika

Devizni depoziti preduzetnika

Devizna sredstva možete oročiti u valutama EUR i USD.

Minimalni iznos za oročenje je 3.000 EUR/USD.

Sredstva sa oročenog depozita se po isteku inicijalnog roka automatski prenose na devizni račun.

Na pisani zahtev klijenta banka može odobriti prevremeno razoročenje depozita, ali u tom slučaju neće se obračunavati ni plaćati kamata.

 

Pregled nominalnih kamatnih stopa koje važe za depozite preduzetnika oročene od 05.05.2021. godine u valutama EUR i USD:

Kamatna stopa na godišnjem nivou

Ročnost

EUR

USD

- rok od 180 do 364 dana

0,05%

0,10%

- rok od 365 i više dana

0,10%

0,15%

Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

Metod obračuna kamate je konformni.

 

Reprezentativni primeri:

Vrsta depozita

Oročeni devizni depozit sa obračunom i
pripisom kamate po dospeću depozita

Iznos depozita

3.000

Period na koji Banka prima depozit

180 dana

365 dana

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit

EUR

Kriterijumi za indeksiranje

/

Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)

0,05%

0,10%

EKS* (na godišnjem nivou)

0,05%

0,10%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

3.000,74

3.003,00

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS-a

*Obračun EKS je izvršen 15.04.2021. godine

     

Vrsta depozita

Oročeni devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita

Iznos depozita

3.000

Period na koji Banka prima depozit

180 dana

365 dana

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit

USD

Kriterijumi za indeksiranje

/

Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)

0,10%

0,15%

EKS* (na godišnjem nivou)

0,10%

0,15%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

3.001,48

3.004,50

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS-a

*Obračun EKS je izvršen 15.04.2021. godine