Mikro express krediti

Mikro express krediti

Mikro express krediti

MICRO-EXPRES kredit u dinarima

Namena

 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Finansiranje teku─çe likvidnosti

Valuta

dinari

Rok

do 24 meseca

Grace period

bez grace perioda

Otplata

mese─Źni anuiteti u dinarima

Kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna)

18,50%

 

Metod obra─Źuna kamate

Proporcionalni metod obra─Źuna kamate

Naknade:  

 • Naknada za obradu zahteva: 2%, min. RSD 5.000,00 (obra─Źunava se na odobreni iznos), jednokratno

Obezbe─Ĺenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • li─Źne menice vlasnika za pravno lice

Iznos

iznos koji se mo┼że odobriti jednom klijentu po ovom tipu proizvoda maksimalno do 10%:

 • poslovnih prihoda klijenta (AOP 1001) po poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju (za preduzetnike sa dvojnim knjigovodstvom)
 • prihoda od poslovanja klijenta po poslednjem bilansu uspeha (za preduzetnike sa prostim knjigovodstvom)
 • dugovnog prometa po poslovnom ra─Źunu za poslednjih 12 meseci (za preduzetnike koji paušalno pla─çaju porez)

a ne više od RSD 1.800.000,00.

Isplata

Jednokratno na ra─Źun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% uklju─Źenja ra─Źuna

 • minimum 20% ukupnog platnog prometa
 • 6-mese─Źni monitoring ispunjenja obaveze
 • kamatna stopa se uve─çava za 20% u slu─Źaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan prera─Źun za posmatrani period)

 

PRIMER: MICRO-EXPRES kredit u dinarima - za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 1.000.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari

Rok

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

18,50%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

2%(obra─Źunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 20.000,00

Mese─Źni anuitet

RSD 50.166,03

Obezbe─Ĺenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)

Troškovi povla─Źenja kreditnog biroa

RSD 600,00

Troškovi povla─Źenja kreditnog biroa za fizi─Źko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 600,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 1.203.984,59

Efektivna kamatna stopa

22,91%

U slu─Źaju prevremene otplate Banka napla─çuje naknadu za prevremenu otplatu 1% od  iznosa prevremeno otpla─çenog kredita i to ukoliko je period izme─Ĺu prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospe─ça du┼żi od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kra─çi, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci ve─çi od RSD 1.000.000,00.

Obra─Źun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na ─Źiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obra─Źun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravaju─çih ku─ça i sl.

MICRO-EXPRES kreditu dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR

Namena

 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Finansiranje teku─çe likvidnosti

Valuta

dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR

Rok

do 24 meseca

Grace period

bez grace perioda

Otplata

mese─Źni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan pla─çanja

Kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna)

16,80%

Kurs

Srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice i obra─Źun kamate

Metod obra─Źuna kamate

Proporcionalni metod obra─Źuna kamate

Naknade:  

 • Naknada za obradu zahteva: 2%, min. RSD 5.000,00 (obra─Źunava se na odobreni iznos), jednokratno

Obezbe─Ĺenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • li─Źne menice vlasnika za pravno lice

Iznos

iznos koji se mo┼że odobriti jednom klijentu po ovom tipu proizvoda maksimalno do 10%:

 • poslovnih prihoda klijenta (AOP 1001) po poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju (za preduzetnike sa dvojnim knjigovodstvom)
 • prihoda od poslovanja klijenta po poslednjem bilansu uspeha (za preduzetnike sa prostim knjigovodstvom)
 • dugovnog prometa po poslovnom ra─Źunu za poslednjih 12 meseci (za preduzetnike koji paušalno pla─çaju porez)

a ne više od EUR 15.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

Isplata

Jednokratno na ra─Źun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% uklju─Źenja ra─Źuna

 • minimum 20% ukupnog platnog prometa
 • 6-mese─Źni monitoring ispunjenja obaveze
 • kamatna stopa se uve─çava za 20% u slu─Źaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan prera─Źun za posmatrani period)

 

PRIMER: MICRO-EXPRES kredit u dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 10.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari indeksirani u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs

Rok

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

16,80%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

2%(obra─Źunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 200,00

Mese─Źni anuitet

EUR 493,46

Obezbe─Ĺenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (12 komada)

Troškovi povla─Źenja kreditnog biroa

RSD 600,00

Troškovi povla─Źenja kreditnog biroa za fizi─Źko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 600,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 11,843,10

Efektivna kamatna stopa

20,81%

U slu─Źaju prevremene otplate Banka napla─çuje naknadu za prevremenu otplatu 1% od  iznosa prevremeno otpla─çenog kredita i to ukoliko je period izme─Ĺu prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospe─ça du┼żi od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kra─çi, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci ve─çi od RSD 1.000.000,00.

Obra─Źun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na ─Źiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obra─Źun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravaju─çih ku─ça i sl.