Prodaja i zakup imovine u vlasništvu Banke

Imovina se prodaje u »viđenom« stanju (objekti i dokumentacija), bez prava na reklamaciju. Razgledanje objekata, kao i uvid u vlasničku dokumentaciju kojom raspolaže Banka, može se obavljati radnim danom, uz prethodno zakazivanje termina. Obaveze kupca i prodavca, biće detaljnije regulisane kupoprodajnim ugovorom.
Porez na prenos apsolutnih prava padaju na teret kupca.
Banka zadržava diskreciono pravo da prilikom razmatranja ponuda radi donošenja odluke, ne izabere ni jednog ponuđača zbog neadekvatne ponude ili iz drugih, po proceni Banke, opravdanih razloga.

Kontakt telefoni: 011/ 3029-698 i 065/9567707.

Email: imovina@kombank.com