Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit

Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit

Okvirno obnovljivi krediti - revolving krediti

Okvirno obnovljivi kredit – revolving kredit u dinarima

Namena

 • finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima
 • finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

dinari

Rok

do 12 meseci

Otplata

u dinarima, u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta

Kamatna stopana godišnjem nivou (fiksna)

 

18,00%    

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknada

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1,25%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika za pravno lice

i opciono jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta:

 • solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu ili HOV
 • garancija poslovne banke
 • druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja, ukupan iznos koji se može odobriti klijentu po ovom tipu proizvoda je maksimalno do 15% poslovnih prihoda (AOP 1001) po poslednjem finansijskom izveštaju

Isplata

u tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% uključenja računa

 • minimum 30% ukupnog platnog prometa
 • 6-mesečni monitoring ispunjenja obaveze
 • kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun za posmatrani period)

 

 

PRIMER: OKVIRNO OBNOVLJIV KREDIT u dinarima - za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 500.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari

Rok

12 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

18,00%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

1,25%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno RSD 6.250,00

Otplata

u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (6 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 300,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 590.,000,00

Efektivna kamatna stopa

21,65%

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

 

 

 

 

 

 

Okvirno obnovljivi kredit – revolving kredit

u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiran u EUR i devizni kredit

Namena

 • finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima
 • finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

 • dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR
 • devizni kredit u EUR

Rok

do 12 meseci

Otplata

u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta

Kamatna stopana godišnjem nivou

(fiksna)

 

10,95%    

Metod obračuna kamate

proporcionalni metod obračuna kamate

Naknada

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 1,25%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

Obezbeđenje

 • blanko sopstvene menice preduzetnika/pravnog lica
 • lične menice vlasnika za pravno lice

i opciono jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta:

 • solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika
 • hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku ili ručna zaloga na pokretnu imovinu ili HOV
 • garancija poslovne banke
 • druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja, ukupan iznos koji se može odobriti klijentu po ovom tipu proizvoda je maksimalno do 15% poslovnih prihoda (AOP 1001) po poslednjem finansijskom izveštaju

Isplata

u tranšama:

 • u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u EUR na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd
 • u EUR za devizne kredite u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% uključenja računa

 • minimum 30% ukupnog platnog prometa
 • 6-mesečni monitoring ispunjenja obaveze
 • kamatna stopa se uvećava za 20% u slučaju neispunjenja ugovorenog prometa (retroaktivan preračun za posmatrani period)

 

 

 

PRIMER: OKVIRNO OBNOVLJIV KREDIT u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiran u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 10.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Dinari indeksirani u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs NBS

Rok

12 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

10,95%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

1,25%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 125,00

Otplata

u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (6 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 300,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 11.095,00

Efektivna kamatna stopa

13,17%

Obračun EKS je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

 

PRIMER: OKVIRNO OBNOVLJIV KREDIT - devizni kredit u EUR - za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 10.000,00

Valuta u kojoj se ugovora kredit

Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Rok

12 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

10,95%, fiksna

Naknada Banke za obradu zahteva

1,25%(obračunava se na odobreni iznos), odnosno EUR 125,00

Otplata

u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta

Obezbeđenje kredita

 • blanko sopstvene menice preduzetnika (6 komada)

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00

Troškovi povlačenja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 300,00

Troškovi pribavljanja potvrde od Uprave javnih prihoda

RSD 580,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 11,095,00

Efektivna kamatna stopa

13,17%

Obračun EKS  je izvršen 27.10.2015. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi  zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.