Investicioni fondovi

Investicioni fondovi

Investicioni fondovi predstavljaju instituciju prikupljanja i plasiranja novčanih sredstava u cilju povećanja njegove realne vrednosti. Drugim rečima umesto da sami istražujete i analizirate mogućnosti plasiranja novčanih sredstava, ulaganjem novčanih sredstava u investicione fondove vaš novac poveravate na upravljanje profesionalnim kadrovima sa ciljem da nakon određenog vremena vrednost vašeg uloga bude realno veća u odnosu na početnu vrednost. Ulaganjem u investicione fondove postajete vlasnik određenog broja  investicionih jedinica investicionog fonda.

Investiciona jedinica predstavlja srazmeran udeo u ukupnoj vrednosti imovine investicionog fonda koji u zavisnosti od visine uloga u investicioni fond i cene jedne investicione jedinice na dan investiranja, zavisi i srazmeran deo investicionih jedinica koje pripadaju ulagaču, odnosno članu investicionog fonda. Vrednost jedne investicione jedinice obračunava se u dinarima i svakodnevno se objavljaje.

 

Detaljnije>>

Komercijalna banka a.d. Beograd, preko svog zavisnog društva KomBank INVEST a.d. Beograd, svojim klijentima kao i svim drugim fizičkim i pravnim licima koji nisu klijenti Komercijalne banke nudi mogućnost ulaganja novčanih sredstava u investicione fondove.

 

Investicioni fondovi predstavljaju instituciju kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja. Drugim rečima umesto da sami istražujete i analizirate mogućnosti plasiranja novčanih sredstava, ulaganjem novčanih sredstava u investicione fondove vaš novac poveravate na upravljanje profesionalnim kadrovima. Ulaganjem u investicione fondove postajete vlasnik određenog broja  investicionih jedinica investicionog fonda. Investiciona jedinica predstavlja srazmeran udeo u ukupnoj vrednosti imovine investicionog fonda.Vrednost investicione jedinice menja se svakodnevno u zavisnosti od tržišnog materijala u koji otvoreni investicioni fond ulaže sredstva.

 

Prednosti ulaganja u investicione fondove:

  • Ulaganjem sredstava u investicioni fond omogućen je jednostavan pristup tržištu kapitala;
  • Maksimalno pojednostavljena procedura za pristupanje investicionom fondu;
  • Dinamika uplata i željeni iznos su stvar lične odluke. Ne postoji minimalan ulog;
  • Sredstva uložena u investicioni fond mogu da se povuku u svakom trenutku po ceni koja važi na dan povlačenja sredstava;
  • Za sve članove investicionog fonda važe isti uslovi bez obzira na iznos uplata i rok u kome se sredstva ulažu
  • Nema troškova kupovine i prodaje investicionih jedinica fondova.

 

Društvo za upravljanje investicionim fondovimaKomBank INVEST trenutno upravlja sa tri investiciona fonda:

  • KomBank NOVČANI FOND
  • KomBank DEVIZNI FOND
  • KomBank IN FOND

KomBank NOVČANI FOND  je fond očuvanja vrednosti imovine koji prikupljena sredstva investira isklučivo u depozite poslovnih banaka i dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije. Ulaganje sredstava u KomBank NOVČANI FOND predstavlja direktnu alternativu ulaganja u oročene dinarske depozite kod poslovnih banaka. Investiranjem u KomBank NOVČANI FOND ostvaruju se stabilne stope prinosa koje su po pravilu realno veće od kamata koje poslovne banke nude na oročenu štednju. Sredstva uložena u Fond nisu oročena već su investitorima dostupna u svakom trenutku, pri čemu se stopa prinosa koju investitor dobija ne menja, što nije slučaj kada se oročena štednja kod banaka rozoročava. Sa stanovišta rizika, KomBank NOVČANI FOND predstavlja niskorizičan fond, čija vrednost investicione jedinice ima konstantan i pravolinijski rast i prevashodno je namenjen investitorima kojima je sigurnost plasmana na prvom mestu. 

 

Pogledajte arhivu vrednosti investicionih jedinica za KomBank NOVČANI FOND.

 

invevsticioni fondovi

KomBank DEVIZNI FOND je fond očuvanja vrednosti imovine koji prikupljena sredstva investira isklučivo u devizne depozite poslovnih banaka i dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije denominovane u evro. Na taj način investiciona jedinica ovog fonda prati kretanje srednjeg kursa dinara prema evru pa su investitori zaštićeni od promena deviznog kursa i eventualnog slabljenja dinara. Ulaganje sredstava u KomBank DEVIZNI FOND predstavlja direktnu alternativu dinarskoj štednji sa deviznom klauzulom kod poslovnih banaka. Uplata sredstava u Fond i isplata sredstava iz Fond obavljaju isključivo u dinarima.

 

Pogledajte arhivu vrednosti investicionih jedinica za KomBank DEVIZNI FOND.

 

KomBank IN FOND  je balansirani fond koji predstavlja kombinaciju akcijskog i novčanog fonda. Najmanje 70% imovine balansiranog fonda mora biti uloženo u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti s tim da ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni veće od 75% imovine fonda. Balansirani fondovi predstavljaju fondove sa umerenim stepenom rizika i preporučenim periodom investiranja koji nije kraći od jedne godine.

 

Pogledajte arhivu vrednosti investicionih jedinica za KomBank IN FOND.