Poslovi kastodi banke

Poslovi kastodi banke

USLUGE KOJE OBAVLJA KASTODI BANKA

Kastodi usluge za investicione i dobrovoljne penzijske fondove

 • Čuvanje domaćih i stranih finansijskih instrumenata koje čine imovinu fondova (kastodi računi)
 • Otvaranje i vođenje novčanih računa fondova
 • Kontrola obračuna vrednosti imovine, investicionih jedinica i prinosa fondova
 • Naplata prihoda od ulaganja u finansijske instrumente
 • Izveštavanje o korporativnim aktivnostima
 • Zastupanje na skupštinama akcionara
 • Ostali poslovi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Dodatne usluge za investitore 

 • Računi finansijskih instrumenata na domaćem tržištu – vlasnički računi, zbirni računi, računi zaloge i dr.
 • Računi finansijskih instrumenata na stranim tržištima
 • Namenski novčani računi za trgovanje finansijskim instrumentima, uključujući i uplatne račune za nove emisije FI i otkup sopstvenih akcija
 • Saldiranje novčanih transakcija kupoprodaje finansijskih instrumenata i prihoda (dividenda, kamata, kuponi...)
 • Prenos finansijskih instrumenata po nalogu klijenta
 • Ostali poslovi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

 

Otvaranje računa po osnovu obveznica devizne štednje

Obaveštenje građanima koji su ostvarili pravo na obveznice po osnovu devizne štednje položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.

Građani mogu da otvore sve neophodne račune (vlasnički, namenski devizni, redovni devizni) u mreži ekspozitura Komercijalne Banke AD Beograd (spisak ekspozitura je na kraju ovog obaveštenja), uključujući i ekspozituru Banke u Beogradu u ulici Brankova 34, koja se nalazi u neposrednoj blizini Uprave za javni dug, Ministarstva finansija (u okviru iste zgrade), koje izdaje Rešenja o pravu na isplatu devizne štednje.

Građani iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, nakon uplate deviznih sredstva na devizni račun u Komercijalnoj banci po osnovu stečenih obveznica, mogu da izvrše transfer sredstava u matične države po najpovoljnijim uslovima. Nakon sticanja uslova za promet obveznica na tržištu u Srbiji, Banka će i ovu vrstu usluge biti u mogućnosti da ponudi svojim klijentima.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone:

+381 11 333-9033

+381 11 333-9022

+381 11 333-9057

+381 11 333-9629

ili putem e-maila:

brokeri@kombank.com               

custody@kombank.com

Spisak ovlascenih ekspozitura za poslove sa hartijama od vrednosti

 

ZAŠTITA INVESTITORA

Fond za zaštitu investitora je formiran sa svrhom zaštite investitora, njihovih novčanih sredstava i finansijskih instrumenata, u slučaju stečaja Banke, odnosno kada Komisija za hartije od vrednosti donese rešenje o nastupanju osiguranog slučaja. Fond osigurava potraživanja do 20.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po klijentu. Fond organizuje i njime upravlja Agencija za osiguranje depozita. Komercijalna banka a.d. je član Fonda za zaštitu investitora od oktobra 2012. godine. 

Sredstva (potraživanja klijenta članova Fonda) osigurana su po osnovu obavljanja sledećih usluga:
1) upravljanje portfoliom i
2) čuvanje i administriranje finansijskim instrumentima za račun klijenta, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom. 

Obaveštenje o nastanku osiguranog slučaja i roku za prijavu potraživanja, oglašava se u sredstvima javnog informisanja i na internet stranici Agencije za osiguranje depozita.
Isplatu zaštićenih potraživanja vrši Agencija za osiguranje depozita u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 3 meseca od dana utvrđivanja prava na isplatu.

Zaštita investitora se ne primenjuje na sledeće kategorije klijenata:

 • Investiciono društvo;
 • Kreditnu instituciju;
 • Profesionalne klijente (kreditne institucije, investiciona društva, druge finansijske institucije čije poslovanje je odobrio ili nadzire odgovarajući nadzorni organ, društva za osiguranje, institucije kolektivnog investiranja i njihova društva za upravljanje, penzijske fondove i njihova društva za upravljanje, dileri produktnih berzi, kao i ostala lica koja nadzire nadležni organ);
 • Republiku, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i druge države ili nacionalna i regionalna tela, NBS i centralne banke drugih država, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su MMF, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka i ostale slične međunarodne organizacije;
 • Pravno ili fizičko lice koje poseduje više od 5 % akcija sa pravom glasa ili kapitala člana Fonda, koje je u nemogućnosti da ispuni svoje obaveze, odnosno 5% ili više akcija sa pravom glasa ili kapitala društva koje je blisko povezano sa članom Fonda, kao i njihovi članovi porodica ili treća lica koja nastupaju za njihov račun;
 • Članove Upravnog odbora člana Fonda, koji je u nemogućnosti da ispuni svoje obaveze, ako su na tom položaju na dan pokretanja stečajnog postupka nad članom Fonda, odnosno na dan objavljivanja rešenja Komisije o utvrđivanju potraživanja ili tokom tekuće ili prethodne finansijske godine, kao i članove njihovih porodica ili treća lica koja nastupaju za njihov račun;
 • Klijenti, revizori i zaposleni Banke odgovorni za nastanak potraživanja koje je dovelo do finansijskih poteškoća;

Dodatne informacije se mogu pronaći na internet stanici organizatora Fonda, Agencije za osiguranje depozita: http://www.aod.rs/zastita-investitora.html

TROŠKOVI I NAKNADE

Svi podaci o troškovima i naknadama navedeni su u Pravilniku o tarifi Odeljenja kastodi poslova Komercijalne banke AD Beograd za svaku uslugu i aktivnosti koje Banka pruža i obavlja, i koji je svakom klijentu ili potencijalnom klijentu dostupan prilikom ugovaranja navedenih usluga i aktivnosti. 
Napomena: Ovaj dokument podložan je povremenim izmenama/dopunama. Važeća verzija dokumenta dostupna je na internet strani Banke www.kombank.com u delu hartije od vrednosti.

POSEBNE PODOGNOSTI ZA KLIJENTE

Namenski računi za trgovinu HoV u E-banci
Komercijalna banka nudi  novu uslugu fizičkim licima, korisnicima  E-banke. Omogućen je uvid i u namenske račune za trgovinu finansijskim instrumentima, odnosno upit u stanje, promene po računu kao i prenos sredstava sa i na ove račune.
 
Aplikacija NROL
Komercijalna banka obezbedila je brokersko-dilerskim društvima elektronski servis, koji omogućava uvid u namenske račune za kupovinu finansijskih instrumenata klijenata koja imaju vlasničke račune  kod ovih društava i trguju preko njih. Na ovaj način, u mnogome je olakšano trgovanje za klijente, koja imaju namenske račune za trgovinu otvorene u Komercijalnoj banci. Potvrda o iznosu sredstava na ovim računima, koju klijenti dostavljaju brokerima prilikom ispostavljanja naloga za trgovanje, sada je dostupna direktno, korišćenjem web aplikacije NROL. Sve neophodne informacije dostupne na tel. 011/333-9056 i 011/333-9058.

Pristup aplikaciji NROL 

KONTAKTI

Odeljenje kastodi poslova
Adresa: Trg Politika 1/I, 11000 Beograd
Telefoni (+381 11) 333-9629, 333-9043, 333-9393, 333-9058, 333-9147, 333-9022, 333-9137, 333-9056
Fax. (+381 11) 333-9157
E-mail: custody@kombank.com
Internet sajt: www.kombank.com
Radno vreme: 08:00 do 16:00 časova (radnim danima)

Otvaranje vlasničkih računa FI i prijem naloga za prenos FI se takođe vrši u mreži ekspozitura Banke (spisak u delu info).

Poslovi sa vlasničkim i namenskim računima:
tel: +381 11 333 9022; 333-9058; 333-9147, 333 9629; 333-9393;  

Poslovi sa fondovima i kastodi/zbirnim računima:

tel: +381 11 333 9137; 333 9056; 333 9629; 333-9393    

Kontakt:
Direktor Odeljenja:
Miona Perić, tel: +381 11 333 9629; e-mail: miona.peric@kombank.com

Kontrolor:
Slađana Rakićević,
tel: +381 11 333 9393; e-mail: sladjana.rakicevic@kombank.com

Poslovi sa vlasničkim računima:
- Maja Matijević - Stepanović, tel: +381 11 333 9022; e-mail: maja.matijevic@kombank.com

Poslovi sa kastodi/zbirnim računima:

- Vesna Sanader, tel: +381 11 333 9137; e-mail: vesna.sanader@kombank.com

- Marko Živković,  , tel: +381 11 333 9056; e-mail: marko.zivkovic@kombank.com

 

INFORMACIJE:

Brisanje ZIF FIMA SEE ACTIVIST iz Registra IF

Pravilnik o tarifi kastodi banke (u primeni od 01.09.2019. godine)

Grupe ino tržišta

Spisak ovlašćenih ekspozitura za poslove sa hartijama do vrednosti

Pravila poslovanja Odeljenja kastodi poslova Komercijalne banke ad Beograd (primenjuju se od 05.10.2011. godine)

Pravila poslovanja sa fondovima Odeljenja kastodi poslova Komercijalne banke ad Beograd (primenjuju se od 05.10.2011. godine)

Obaveštenje o visini provizije za saldiranje dividendi na besplatne akcije