Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća

Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća

Komercijalna banka AD Beograd je potpisala Ugovor o garanciji sa Evropskim investicionim fondom (EIF) kao garantom za realizaciju kredita iz COSME programa, čija je namena prevazilaženje teškoća pristupu finansiranja za mala i srednja preduzeća, i koji je podržao strategiju Evropa 2020 – Strategiju pametnog, održivog i inkluzivnog rasta.

Ukoliko imate potrebu za obrtnim sredstvima na duži rok otplate i pod povoljnijim uslovima, na raspolaganju Vam je naš kreditni proizvod iz COSME programa.

Korisnici kredita:

  • Preduzetnici i mikro, mala i srednja preduzeća po definiciji EU, a u skladu sa internom segmentacijom Banke, osnovani i registrovani na teritoriji Republike Srbije

Namena kredita:

  • Finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava

Iznos kredita:

  • Minimalni iznos EUR 5.000,00
  • Maksimalni iznos EUR 150.000,00

Period otplate:

  • Mogući period otplate je 36 i 42 meseca od datuma puštanja kredita u tečaj

Benefiti za klijenta:

  • Fiksne, povoljnije kamatne stope i to za ceo period otplate kredita
  • Povoljnije naknade
  • Menično obezbeđenje kredita bez obaveze uspostavljanja hipoteke/zaloge
  • Lakši pristup kreditima sa bržom procedurom odobravanja

Za sve detaljnije informacije kontaktirajte Vašeg savetnika za mikro biznis ili  menadžera za mala i srednja preduzeća ili posetite najbližu ekspozituru Komercijalne banke AD Beograd.

Finansiranje je omogućeno kroz podršku EU putem Instrumenta za garancije kredita (LGF) utvrđenog u skladu sa Uredbom (EU) No 1287/2013 Evropskog Parlamenta i Veća o uspostavljanju Programa za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020).