Visa business Contactless - kartica na odloženo plaćanje

Visa business Contactless - kartica na odloženo plaćanje

Visa Business Contactless kartica je internacionalna kartica namenjena privrednim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u Banci. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga (troškova reprezentacije, hotelskog smeštaja, putnih troškova) u zemlji i inostranstvu, za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu i obavljanje internet transakcija (rezervacije hotela, kupovina avio karata itd.)

Kartica funkcioniše na principu odloženog plaćanja a raspolaganje sredstvima ograničeno je limitima koji se utvrđuju na: nivou kompanije i  na nivou pojedinačnog korisnika kartice – zaposlenog. Ukupan mesečni limit kompanije određuje sa na osnovu analize boniteta klijenta i poslovnog prihoda po poslednjem završnom računu.

Kompaniji može biti izdat neograničen broj kartica, pri čemu zbir vrednosti pojedinačnih mesečnih limita mora biti jednak limitu kompanije. Limiti po karticama se mesečno automatski obnavljaju.
 
Izmirenje svih obaveza nastalih korišćenjem kartica u zemlji i inostranstvu, kao i pripadajućih naknada, vrši se u dinarima aktiviranjem trajnog naloga 15. u mesecu. Izmirenje obaveza nastalih korišćenjem kartica u inostranstvu vrši se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke za devize.

Korisnicima Visa Business Contactless kartice izdaje se kartica putničko-zdravstvenog osiguranja Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. koje pokriva teritoriju Evrope uključujući i Rusiju i Tursku, ukoliko već nemaju navedeno po osnovu nekog drugog premium proizvoda.

Visa Business Contactless karticom je moguće izvršiti i beskontaktna plaćanja. Transakcije se obavljaju u veoma kratkom periodu od svega nekoliko sekundi, prinošenjem kartice do čitača za beskontaktna plaćanja. Beskontaktne transakcije se mogu vršiti samo na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima koji poseduju čitače za beskontaktna plaćanja.

Svi čitači za beskontaktna plaćanja na sebi imaju sledeći simbol: komercijalna banka paypass

Kada se plaćanje vrši u zemlji, ukoliko je iznos beskontaktne transakcije manji od/ili iznosi 5.000,00 RSD nije neophodan unos PIN-a, dok ukoliko je iznos beskontaktne transakcije veći od 5.000,00 RSD neophodan je unos PIN-a.

Maksimalni iznosi beskontaktnih transakcija za čiju realizaciju nije neophodan unos PIN-a u zemlji i inostranstvu utvrđeni su od strane Visa asocijacije i Banka na iste ne može uticati.

Obračunska valuta u odnosu na druge strane valute je EUR. Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršena Karticom razlikuje od obračunske valute Banke (EUR), prilikom konverzije originalni iznos transakcije biće uvećan za 2%. Kurs zamene druge ino valute u valutu EUR ne definiše Banka.

 

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti ponudu u vidu nacrta Okvirnog ugovora.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima sa platnim karticama možete pogledati OVDEPreporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>