Cvrčak štednja

Cvrčak štednja

Uživajte u štednji od malih nogu!
Ja sam cvrčak Cvrle,
banka je moj dom
Komercijalna to je, 
tu štedim snagom svom.
Poslovica stara još i danas vredi:
„Svak ko uči znaće, 
imaće ko štedi."

CVRČAK ŠTEDNJA  je namenjena najmlađim korisnicima usluga naše Banke.

Otvaranjem knjižice CVRČAK ŠTEDNJA, vašoj deci ćete omogućiti da:
• nauče da štede za buduće potrebe 
• štede uz zabavu 
• nauče kako da budu odgovorni i razumno se odnose prema novcu 
• štede i ostvare kamatu po najpovoljnijim uslovima.
• Dečiji štedni ulog otvara se kao oročena devizna štednja na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. Neophodno je samo da dođete u bilo koju ekspozituru Banke sa Izvodom iz matične knjige rođenih vašeg deteta i vašom ličnom kartom.

Svoja devizna sredstva možete položiti na Cvrčak štednju u valutama EUR, USD i GBP  na periode od 12, 24, 36 meseci i do punoletstva, i to: 
• na 12 meseci, do 17. rođendana 
• na 24 meseca, do 16. rođendana 
• na 36 meseci i rok do punoletstva do 15. rođendana vašeg deteta,
uz polaganje minimalnog iznosa od 10 EUR odnosno protivvrednost u drugim valutama.

Vlasnik oročenog depozita/Zakonski zastupnik/Staratelj prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.

Oročeni štedni ulozi po isteku inicijalnog roka automatski se prenose na devizni račun. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
Ugovor sklopljen na rok do punoletstva prestaje da važi na dan sticanja punoletstva deteta, kada se sredstva prenose na devizni račun. 

Sredstvima se raspolaže po isteku ugovorenog roka. U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

 

Pregled  kamatnih stopa za oročene depozite Cvrčak štednje u zavisnosti od roka za valute EUR, USD i GBP od 27.02.2017.

VALUTA/
ROČNOST

Kamatne stope na godišnjem nivou

12 MESECI

24 MESECA

36 MESECI

Do punoletstva*

EUR

NKS

0,65%

0,90%

1,10%

1,50%

 

EKS

0,55%

0,77%

0,94%

1,30%

USD

NKS

1,20%

1,35%

1,70%

1,90%

 

EKS

1,02%

1,15%

1,45%

1,65%

GBP

NKS

1,20%

1,20%

1,20%

1,40%

 

EKS

1,02%

1,02%

1,02%

1,21%

* Efektivna kamatna stopa za Cvrčak štednju do punoletstva je data za maksimalan broj dana do punoletstva, odnosno za dospeće na rok od 18 godina.


NAPOMENA: Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

 

Reprezentativni primer

 

Devizni štedni trajni nalog

Uvažavajući vaše vreme i novac, Komercijalna banka vam je omogućila da uz Devizni trajni nalog štedite ili plaćate svoje obaveze bez dolaska u Banku! Vi samo izaberite koliko novca i kada želite da Banka prenosi sa vašeg tekućeg dinarskog ili deviznog računa, na vaš štedni devizni račun.
Minimalan iznos pojedinačnog deviznog trajnog naloga je EUR 30.

Trajni nalog