Devizna štednja

Devizna štednja

Postanite i vi jedan od zadovoljnih klijenata Komercijalne banke! Otvorite devizni račun u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima! Komercijalna banka nudi izuzetno povoljne kamatne stope na deviznu štednju. Otvaranje deviznog računa Banka vrši na vaš zahtev, besplatno, u svim ekspoziturama Banke, uz prezentaciju važećeg identifikacionog dokumenta.

 

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

 

Svoja devizna sredstva na oročenu deviznu štednju možete oročiti u valutama EUR i USD na periode 12,24 i 36 meseci po uslovima iz redovne ponude Banke.

 

Za oročavanje deviznih sredstava Banka je ustanovila minimalni iznos 100 EUR ili protivvrednost u drugim valutama. 
Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
Oročeni štedni ulozi po isteku inicijalnog roka se automatski prenose na devizni račun. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

 

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po redovnim uslovima u zavisnosti od roka za valute EUR i USD od 15.03.2021.

ROK

Kamatne stope na
godišnjem nivou

EUR

USD

12 MESECI

NKS

0,10%

0,10%

EKS

0,08%

0,08%

24 MESECA

NKS

0,15%

0,15%

EKS

0,13%

0,13%

36 MESECI

NKS

0,20%

0,20%

EKS

0,17%

0,17%

 

Reprezentativni primer od 15.03.2021.

 

Devizni štedni trajni nalog

 

Uvažavajući vaše vreme i novac, Komercijalna banka vam je omogućila da uz Devizni trajni nalog štedite ili plaćate svoje obaveze bez dolaska u Banku! Vi samo izaberite koliko novca i kada želite da Banka prenosi sa vašeg tekućeg dinarskog ili deviznog računa, na vaš štedni devizni račun. 
Minimalan iznos pojedinačnog deviznog trajnog naloga je EUR 30.
Trajni nalog