VISA
ELECTRON
payway

Komercijalna banka vlasnicima dinarskih tekućih računa može izdati Visa Electron payWave karticu - bez troškova izdavanja i članarine, na poseban Zahtev. Korisnici Visa Electron payWave kartice jednostavnije raspolažu sredstvima sa svog računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini, bilo da su u zemlji ili u inostranstvu.

Komercijalna banka je obezbedila mogućnost podizanja gotovine Visa Electron payWave karticom u mreži bankomata Banke, bez naknade za obavljenu uslugu. Visa Electron payWave karticu Komercijalne banke možete koristiti i za plaćanje robe i usluga na mestima gde je vidno istaknut logo Visa Electron.

Šta dobijam uz karticu?
  • Raspolaže sredstvima sa tekućeg računa
  • Za korišćenje u zemlji ili u inostranstvu
  • Nema troškova izdavanja i članarine
  • Beskontaktno plaćanje za nekoliko sekundi
  • Do RSD 4.000,00 / USD 40 nije neophodan PIN
  • Moguće izdavanje do dve dodatne kartice
Više informacija

Funkcioniše po principu on-line autorizacije, što znači da korisnik može vršiti plaćanje, bilo u zemlji ili inostranstvu, do iznosa sredstava raspoloživih po tekućem računu.  Korišćenje kartice u inostranstvu nije uslovljeno otvaranjem deviznog računa.

Korisnik može zahtevati povezivanje deviznog računa za Visa Electron payWave karticu. U tom slučaju bi se, za transakcije iz inostranstva, u cilju njihovog zaključenja, upitovalo raspoloživo stanje sredstava po deviznom računu u valuti EUR i tekućem dinarskom računu u valuti RSD. Kako bi transakcija u inostranstvu bila uspešna, u obzir se prvo uzima raspoloživi iznos sredstava u valuti EUR po deviznom računu. Ukoliko je korisnik raspolaže dovoljnim iznosom sredstava po deviznom računu u valuti EUR, transakcija će biti odobrena i biće zadužen devizni račun. U slučaju da po deviznom računu nema dovoljnog iznosa sredstava u valuti EUR, transakcija se može odobriti i na osnovu raspoloživog iznosa sredstava po deviznom i dinarskom tekućem računu, u kom slučaju se zadužuju i devizni i dinarski, odnosno samo dinarski račun korisnika.  

Visa Electron payWave karticom je moguće izvršiti i beskontaktna plaćanja. Transakcije se obavljaju u veoma kratkom periodu od svega nekoliko sekundi, prinošenjem kartice do čitača za beskontaktna plaćanja. Beskontaktne transakcije se mogu vršiti samo na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima koji poseduju čitače za beskontaktna plaćanja.

Svi čitači za beskontaktna plaćanja na sebi imaju sledeći simbol:  Komercijalna banka ad Beograd

Kada se plaćanje vrši u zemlji, ukoliko je iznos beskontaktne transakcije manji od/ili iznosi 4.000,00 RSD nije neophodan unos PIN-a, dok ukoliko je iznos beskontaktne transakcije veći od 4.000,00 RSD neophodan je unos PIN-a.

Kada se plaćanje vrši u inostranstvu, ukoliko je iznos beskontaktne transakcije manji od/ili iznosi 40,00 USD nije neophodan unos PIN-a, dok ukoliko je iznos beskontaktne transakcije veći od 40,00 USD neophodan je unos PIN-a.

Maksimalni iznosi beskontaktnih transakcija za čiju realizaciju nije neophodan unos PIN-a u zemlji i inostranstvu utvrđeni su od strane Visa asocijacije i Banka na iste ne može uticati.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za račune korisnika osnovne kartice).

Svako zainteresovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti ponudu u vidu nacrta Okvirnog ugovora.

bezbednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa Detaljnije >>

Preporučujemo da pre upotrebe platnih kartica pročitate savete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Saveti za čuvanje kartica