Krediti za podršku privredi u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije i Narodnom Bankom Srbije

11.05.2020.
Krediti za podršku privredi u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije i Narodnom Bankom Srbije

Komercijalna banka AD Beograd je sa Ministarstvom finansija RS i Narodnom bankom Srbije potpisala Ugovor o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2.

Za ovu vrstu kredita mogu konkurisati preduzetnici i pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i koja su razvrstana u  mikro, mala i srednja preduzeća, koja ispunjavaju uslove definisane Ugovorom o garanciji.

Kriterijumi podobnosti Korisnika kredita

1. da je lice sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, a prema finansijskim izveštajima koji se dostavljaju Agenciji za privredne registre Republike Srbije za statističke svrhe za 2019. godinu;

2. da je lice kome je u skladu sa kreditnom politikom banke odobren novi ili zanavljanje postojećeg kredita za koji Republika Srbija može garantovati banci u skladu Uredbom;

3. da je lice koje nema dospele a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;

4. da nije na dan 31. decembar 2019. godine bio u teškoćama i da nije u stanju neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije na dan 29. februar 2020. godine;

5. da nije jedinica lokalne samouprave, ni pravno lice u kome Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%;

6. da nije bio u statusu neizmirenja obaveza u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, niti je u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine Banka prema njemu preduzela mere restrukturiranja, a u skladu sa definicijom statusa neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije, odnosno restrukturiranog potraživanja prema propisima Narodne banke Srbije kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka;

7. da nije privredno društvo nad kojim se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje u smislu Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju („Službeni glasnik RS”, broj 89/15), nad kojima se sprovodi postupak u smislu Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18) (prethodni stečajni postupak, bankrotstvo, reorganizacija) i nad kojima se sprovodi postupak prinudne likvidacije u smislu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19).

Krediti su namenjeni finansiranju likvidnosti i obrtnih sredstava, odobravaju se sa rokom do 36 meseci, uz korišćenje grejs perioda od 9 do 12 meseci i sa povoljnim kamatnim stopama.

Maksimalni iznos kredita koji klijent može da dobije je jednak manjem od dva iznosa:

  • 25% prihoda Korisnika iz 2019. godine, prema finansijskim izveštajima koje je dostavio APR-u za statističke svrhe za tu godinu ili
  • iznosu od tri miliona evra, odnosno dinarskoj protivvrednosti preračunato po srednjem kursu važećem na dan zaključenja ugovora o kreditu.

Zainteresovani klijenti mogu da se obrate Banci na sledeće e-mail adrese:

U zahtevu je neophodno navesti sledeće podatke: naziv preduzeća ili preduzetnika, matični broj, iznos kredita za koji ste zaniteresovani i Vaš kontakt telefon.

Arhiva vesti