Obaveštenje o dodatnom moratorijumu duga

31.07.2020.
Obaveštenje o dodatnom moratorijumu duga

U nastavku je Obaveštenje o dopuni obaveštenja o dodatom moratorijumu duga koje je objavljeno 31.07.2020. godine na zvaničnoj internet prezentaciji – sajtu Banke:

Ukoliko se do 10.08.2020. godine niste izjasnili da ne želite primenu moratorijuma na otplatu vaših obaveza, moratorijum je automatski primenjen na vaše obaveze koje dospevaju počev od 01.08.2020. do 30.09.2020. godine uključujući i neizmirene obaveze koje su dospele u julu mesecu 2020. godine.

Napominjemo da i u narednom periodu, u svakom trenutku možete odustati od moratorijuma koji je primenjen na otplatu vaših mesečnih obaveza, na jedan od sledećih načina:

 1. putem elektronskog obrasca dostupnog na sajtu Komercijalne banke a.d. Beograd (elektronski obrazac)
 2. telefonskim putem pozivanjem Kontakt centra Komercijalne banke a.d. Beograd na broj telefona 011/2018600
 3. putem redovne pošte dostavljanjem iste na adresu Komercijalna banka a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, 11000 Beograd, sa naznakom - Moratorijum plasmana
 4. pisanim putem popunjavanjem obrasca za odbijanje moratorijuma u najbližoj ekspozituri Banke.

Preporučujemo da kao primarni kontakt za odustajanje od primene moratorijuma koristite opciju putem elektronskog obrasca na sajtu Komercijalne banke a.d Beograd (opcija 1), a ostale opcije izuzetno.

U nastavku je Ponuda o primeni moratorijuma na otplatu obaveza objavljena 31.07.2020 godine:

Saglasno Odluci Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, od 28.07.2020. godine (u daljem tekstu: Odluka NBS),  Komercijalna banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) daje dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) ponudu zastoja u otplati obaveza (moratorijum) po osnovu kredita, kreditnih kartica, dozvoljenog prekoračenja na tekućem računu, garancija, akreditiva i drugih kreditnih proizvoda koji su realizovani pre 28.07.2020.g.

Moratorijum se ne primenjuje na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. naknade za održavanje računa, provizije za izvršenje transakcija), naknade po platnim karticama, investicione usluge, brokersko dilerske poslove, usluge u vezi sa sefovima i sl.

Ukoliko dužnik u roku od 10 dana od dana objave ovog obaveštenja na zvaničnoj internet prezentaciji Banke (objavljeno 31.07.2020.g.) nije odbio ponudu za primenu moratorijuma, moratorijum se primenjuje na obaveze koje dospevaju počev od 01.08.2020. do 30.09.2020.g, uključujući i neizmirene obaveze koje dospevaju u julu mesecu 2020.g.

Za sve dužnike koji se ne obrate Banci u vezi sa ponudom Moratorijuma, smatraće se da su ponudu prihvatili.

Svi dužnici koji ne žele, odnosno odbijaju da prihvate predloženi Moratorijum, u obavezi su da o istom obaveste Banku. Dužnici imaju pravo da odustanu od primene moratorijuma po svakom pojedinačnom plasmanu. U tom smislu, dužnici koji žele da odbiju primenu moratorijuma potrebno je da se obrate Banci na jedan od sledećih načina:

 1. putem elektronskog obrasca unosom Vaših podataka u formu koja se nalazi na linku: (elektronski obrazac);

 

 1. telefonskim putem, pozivanjem Kontakt centra Komercijalne banke a.d. Beograd, na broj telefona 011/2018600;

 

 1. putem redovne pošte, dostavljanjem iste na adresu Komercijalna banka a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, 11000 Beograd, sa naznakom - Moratorijum plasmana;

 

 1. pisanim putem, popunjavanjem obrasca za odbijanje moratorijuma u najbližoj ekspozituri Banke.

Preporučujemo da kao primarni kontakt za odbijanje primene moratorijuma koristite opciju putem elektronskog obrasca na sajtu Komercijalne banke a.d Beograd (opcija 1), a ostale opcije samo izuzetno.

 

U cilju adekvatne identifikacije dužnika za obraćanje pozivanjem Kontakt centra, dostavljanjem redovne pošte ili popunjavanjem obrasca za odbijanje moratorijuma u najbližoj ekspozituri Banke), potrebno je navesti/dostaviti sledeće podatke:

 • ime i prezime dužnika
 • datum rođenja
 • broj ID dokumenta
 • broj ugovora/kreditne partije (ukoliko niste sigurni za ovaj podatak, molimo vas da navedete o kojoj vrsti kredita se radi, godini odobrenja istog i sl.)

Za pravna lica i preduzetnike:

 • Naziv firme i adresu
 • Matični broj firme
 • ime i prezime registrovanog ovlašćenog zastupnika
 • broj ID dokumenta zakonskog zastupnika
 • broj ugovora/kreditne partije (ukoliko niste sigurni za ovaj podatak, molimo vas da navedete o kojoj vrsti kredita se radi, godini odobrenja istog i sl.)

Banka će dužnicima koji budu prihvatili Moratorijum, za vreme trajanja istog, obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu. Redovnu ugovorenu kamatu Banka će obračunati na nedospelu glavnicu duga (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom moratorijuma) a obračunata kamata će odgovarati (biti jednaka) iznosu redovne kamate iz plana otplate koji je važio pre primene moratorijuma. (reprezentativni primer)

 

Za dužnike privredna društva Banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma. (reprezentativni primer)

 

Po prestanku moratorijuma, nastavlja se redovna otplata kredita, uz produženje roka otplate za broj meseci primene moratorijuma, a obračunata redovna kamata se ne pripisuje glavnici duga već se ravnomerno raspoređuje na preostali rok otplate.

 

Banka ne obračunava zateznu kamatu na dospela neizmirena potraživanja koja su dospela tokom trajanja moratorijuma, ne pokreće postupke prinudne naplate, niti preuzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

 

Banka obračunava zateznu kamatu u toku trajanja moratorijuma na potraživanja dospela pre primene moratorijuma i ista se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita, bez pripisa zatezne kamate glavnici duga.

 

Banka će sačiniti novi plan otplate za kredite produžene za period trajanja moratorijuma i dostaviti svim dužnicima putem elektronske pošte ili redovne pošte, bez dodatnih troškova za dužnike.

Po prijemu plana otplate kredita dužnici imaju mogućnost da u roku od 7 dana od dana prijema istog, zahtevaju od Banke promenu načina otplate, nakon primene moratorijuma, i to tako da:

 • izmire sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (glavnicu i redovnu kamatu) bez produženja roka otplate, ili
 • izmire sve obaveze po osnovu redovne kamate koja je obračunata tokom trajanja moratorijuma uz produženje roka otplate kredita za broj meseci primene moratorijuma.

Dodatno ukazujemo da je Banka od 28.07.2020.g. deaktivirala trajne naloge po svim plasmanima koji se otplaćuju putem trajnog naloga, kako bi dužnici koji nameravaju da prihvate novi moratorijum, a kojima mesečna obaveza za mesec jul 2020.g. dospeva počev od 28.07.2020.g. (uključujući i dospeća 29.07,30.07, i 31.07.) i ta obaveza bila obuhvaćena moratorijumom. Svim dužnicima koji odbiju moratorijum, Banka će ponovo aktivirati trajne naloge i nastaviti sa redovnom otplatom kredita kao da trajni nalog nije ni ukidan.

Napominjemo da će za sve mesečne obaveze koje se izmiruju putem administrativne zabrane poslodavci dužnika, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obustaviti postupanje u smislu prenosa sredstava na kreditne partije dužnika. Ukoliko dužnik obavesti Banku da odbija primenu moratorijuma, Banka će obavestiti poslodavca dužnika, kako bi se izvršio prenos po osnovu obaveza koje su dospele tokom primene moratorijuma u istom iznosu kao da administrativna zabrana nije obustavljena i uz ponovno aktiviranje administrativne zabrane za buduće obaveze dužnika.

Ukoliko poslodavac dužnika ipak izvrši prenos sredstava po osnovu administrativne zabrane, a dužnik je prihvatio moratorijum, Banka će u najkraćem roku omogućiti dužniku raspolaganje tim sredstvima, isplatu tih sredstava ili prenos sredstava na račun dužnika kod druge banke.

Po prestanku trajanja moratorijuma, Banka će sve poslodavce i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje povratno obavestiti o nastavku postupanja po administrativnim zabranama za sve zaposlene odnosno penzionere koji su primenili moratorijum, uz dostavljanje novih administrativnih zabrana.

Posebno obaveštavamo dužnike-penzionere Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, da će Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obustaviti sva postupanja po postojećim administrativnim zabranama za sve dužnike - penzionere, bez obzira da li je primenjen moratorijum ili ne, te su, u skladu sa tim, dužnici koji ne žele primenu moratorijuma u obavezi da samostalno nastave da otplaćuju svoje dospele obaveze u toku trajanja moratorijuma. Samostalnu otplatu dospelih obaveza dužnici-penzioneri mogu vršiti putem mobilnog ili elektronskog bankarstva, ako je to moguće, odnosno ličnim uplatama u najbližoj ekspozituri Banke.

Dozvoljena prekoračenja po tekućem računu

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu obračunava se redovna (ugovorena) kamata na iskorišćen iznos.

Nakon isteka moratorijuma Banka će obračunatu redovnu (ugovorenu) kamatu po osnovu dozvoljenog prekoračenja po tekućem račanu ravnomerno rasporediti broju meseci trajanja moratorijuma (reprezentativni primer).

Za dužnike koji su već koristili moratorijum i koji koriste i novi moratorijum, prvo plaćanje po osnovu obračunate redovne ugovorene kamate, za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, dospeva 01.10.2020.g. i uključuje redovnu kamatu na dan 01.10.2020.g. kao i deo obračunate kamate koja pripada prvom moratorijumu i nije naplaćena 01.08.2020.g. Zatim sledeće plaćanje dospeva 01.11.2020.g. i obuhvata redovnu kamatu na dan 01.11.2020.g. kao i deo obračunate kamate koja pripada prvom moratorijumu i nije naplaćena 01.09.2020.g. Sledeće plaćanje dospeva 01.12.2020.g. i obuhvata redovnu kamatu na dan 01.12.2020.g. kao i prvi deo obračunate kamate koja pripada drugom moratorijumu. I na kraju plaćanje koje dospeva 01.01.2021.g.  obuhvata redovnu kamatu na dan 01.01.2021.g. kao i drugi deo obračunate kamate koja pripada drugom moratorijumu. Nakon toga se nastavlja sa redovnim plaćanjem kamate koje dospeva svakog prvog u mesecu.

Za dužnike koji sada koriste moratorijum a nisu koristili prethodni moratorijum prvo plaćanje po osnovu obračunate redovne ugovorene kamate za dozvoljeno prekoračenja po tekućem računu dospeva 01.10.2020.g. (prvi deo obračunate kamate po osnovu obaveza u drugom moratorijumu) odnosno 01.11.2020.g. (drugi deo obračunate kamate po osnovu obaveza u drugom moratorijumu). Nakon toga se nastavlja sa redovnim plaćanjem kamate koje dospeva svakog prvog u mesecu.

Za dužnike koji sada ne koriste novi moratorijum a koristili su prethodni moratorijum plaćanje po osnovu obračunate redovne ugovorene kamate za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu dospeva 01.08.2020.g (drugi deo obračunate kamate po osnovu obaveza iz prvog moratorijuma), odnosno 01.09.2020.g. (treći deo obračunate kamate po osnovu obaveza u prvom moratorijumu). Nakon toga se nastavlja sa redovnim plaćanjem kamate, koje dospeva svakog prvog u mesecu.

Plaćanje po osnovu obračunate zatezne kamate za nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, koje je odloženo tokom moratorijuma, deli se na broj meseci trajanja novog moratorijuma i dospeva 01.10.2020.g. (prvi deo obračunate zatezne kamate za dužnike koji nisu koristili prvi moratorijum), a zatim sledeće plaćanje dospeva 01.11.2020.g. (drugi deo obračunate zatezne kamate za dužnike koji nisu koristili prvi moratorijum). Za dužnike koji su koristili prvi moratorijum, plaćanje po osnovu obračunate zatezne kamate realizovaće se na iste datume kada i plaćanje ugovorene kamate iz novog moratorijuma.

Dužnicima  kojima dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ističe u periodu od 01.08.2020.g. do 30.09.2020.g, vršiće se automatsko produženje trajanja dozvoljenog prekoračenja za dva meseca od datuma prestanka istog.

Kreditne kartice

Otplata obaveza po kreditnim karticama i karticama sa odloženim plaćanjem, koje dospevaju u periodu trajanja moratorijuma, odlaže se za 2 meseca.

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica, Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos, a važenje kartica kojima ističe rok pre i za vreme trajanja moratorijuma produžava se za period važenja moratorijuma.

 

DinaCard kreditna kartica i Visa Revolving kreditna kartica

Korisniku se odlaže naplata dospelih obaveza za dva meseca. Sve dospele obaveze koje bi trebalo da se naplate trajnim nalogom 15.08.2020.g. pomeraju se i biće naplaćene 15.10.2020.g. Po završetku moratorijuma Banka će na obračunatu redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćen iznos i glavnicu primenjivati ugovorene uslove revolving otplate po modelu (5%, 10%, 20%, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24).

 

Za transakcije koje su nastale kupovinom na rate bez kamate kreditnim revolving karticama naplata obaveza dospelih u periodu moratorijuma se pomera za dva meseca i takođe će biti pripisane glavnici. (reprezentativni primer)

 

MasterCard Installment kartica

Sve obaveze dospele za vreme trajanja moratorijuma se pomeraju za dva meseca. Dakle, naplata obaveze koja dospeva 12.08. pomera se na 12.10.2020, naplata obaveze koja dospeva 12.9. se pomera na 12.11.2020. godine. Ovaj princip naplate primeniće se na sve rate koje će dospevati po transakcijama izvršenim pre moratorijuma. Banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu, koja će po prestanku moratorijuma biti naplaćena u skladu sa ugovorenom dinamikom naplate.

Zastoj i odlaganje otplate obaveza se vrši i za transakcije koje su izvršene tokom trajanja moratorijuma. Za transakcije koje su nastale kupovinom na rate bez kamate kreditnom Installment karticom primenjuje se isti princip.

Kod Master Installment kartice kamata je fiksna i  obračunava se na svaku pojedničnu transakciju.

Za rate koje dospevaju za vreme trajanja moratorijuma i rate koje dospevaju posle isteka moratorijuma, a proizilaze iz transakcija zaključenih tokom moratorijuma dospeće se odlaže 60 dana. (reprezentativni primer)

KARTICE NA ODLOŽENO PLAĆANJE

Obaveze po transakcijama izvršenim u julu mesecu, koje dospevaju u avgustu mesecu, dele se na tri dela čija će se naplata vršiti tokom tri meseca po završetku moratorijuma, i to u novembru, decembru i januaru 2021.godine. Naplata u oktobru se neće vršiti zbog obaveza čija je naplata odložena u prethodnom moratorijumu.

Limit za naredne mesece se obnavlja regularno i smatra se novoodobrenim kreditom koji je dat na korišćenje korisniku nakon 28.07.2020. i sve transakcije koje nastanu po obnovljenom limitu tretiraće se u skladu sa Ugovorom, odnosno na iste se neće primenjivati moratorijum, tako da će sva potrošnja iz avgusta biti redovno naplaćena u septembru.

DinaCard Co-branding DIS KB kartica

Obaveze po transakcijama koje dospevaju u avgustu (potrošnja iz maja) dele se na tri dela, čija će se naplata vršiti tokom tri meseca po završetku moratorijuma.

Obaveze po transakcijama izvršenim u maju, koje dospevaju u avgustu, dele se na tri dela i biće naplaćene po sledećem principu: prva trećina će biti naplaćena u novembru, druga trećina u decembru, a poslednja trećina u januaru 2021. godine, zajedno sa redovnim dospećima nakon moratorijuma.

Po istom principu, obaveze po transakcijama izvršenim u junu, koje dospevaju u septembru,  dele se na tri dela, pa će prva trećina biti naplaćena u decembru, druga trećina će biti naplaćena u januaru 2021. godine, a poslednja trećina u februaru 2021. godine, zajedno sa redovnim dospećima nakon moratorijuma.

Limit za naredne mesece se obnavlja regularno i smatra se novoodobrenim kreditom, koji je dat na korišćenje korisniku nakon 28.07.2020. i sve transakcije koje nastanu po obnovljenom limitu tretiraće se u skladu sa Ugovorom, odnosno na iste se neće primenjivati moratorijum, tako da će sva potrošnja iz avgusta i septembra  biti redovno naplaćena u novembru i decembru.

Redovna kamata će se obračunavati i naplaćivati u skaldu sa Ugovorom na dan naplate potrošnje.

Master Standard/Gold, VisaGold kartica

Svaka pojedinačna transakcija izvršena u julu, koja dospeva u avgustu, deli se na tri dela čija će se naplata vršiti tokom tri meseca po završetku moratorijuma.

Dakle, svaka pojedinačna transakcija iz jula koja na naplatu dospeva u avgustu deli se na tri dela i biće naplaćena po sledećem principu: prva trećina u novembru, druga trećina u decembru i treća trećina u januaru 2021. godine zajedno sa redvnim dospećima nakon moratorijuma.

Limit za naredne mesece se obnavlja regularno i smatra se novoodobrenim kreditom koji je dat na korišćenje korisniku nakon 28.07.2020. i sve transakcije koje nastanu po obnovljenom limitu tretiraće se u skladu sa Ugovorom, odnosno na iste se neće primenjivati moratorijum, tako da će sva potrošnja iz avgusta biti redovno naplaćena u septembru.

Po ovim karticama banka ne naplaćuje kamatu.

Visa Platinum i Visa Business

Obaveze po transakcijama izvršenim u julu mesecu, koje dospevaju  15.08.2020, biće odložene za dva meseca, deliće se na tri dela i biće naplaćene sledećom dinamikom: prva trećina će biti naplaćena 15.11.2020, druga trećina 15.12.2020. i treća trećina 15.01.2021, zajedno sa redovnim dospećima, nakon moratorijuma.

Limit za naredne mesece se obnavlja regularno i smatra se novoodobrenim kreditom, koji je dat na korišćenje korisniku nakon 28.07.2020. i sve transakcije koje nastanu po obnovljenom limitu tretiraće se u skladu sa Ugovorom, odnosno na iste se neće primenjivati moratorijum. Sva potrošnja iz avgusta biće redovno naplaćena u septembru.

Po ovim karticama banka ne naplaćuje kamatu.

Primena moratorijuma, u smislu odlaganja otplate dospelih obaveza, se ne odnosi na DinaCard klasik/Start debitne kartice i njihovu funkcionalnost – plaćanja na rate. Ova dospeća se tretiraju kao dospeća po čekovima građana.

Korisnik  ima mogućnost da uplati na partiju kreditne kartice i time oslobodi deo limita, koji potom može da koristi, u skladu sa Ugovorom.

Banka neće zahtevati naknadu bilo kojih troškova od dužnika u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije.

 

Srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na poverenju!

Vaša Komercijalna banka a.d. Beograd

Arhiva vesti