Devizna štednja

Postanite i vi jedan od zadovoljnih klijenata Komercijalne banke! Otvorite devizni račun u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima! Komercijalna banka nudi izuzetno povoljne kamatne stope na deviznu štednju. Otvaranje deviznog računa Banka vrši na vaš zahtev, besplatno, u svim ekspoziturama Banke, uz prezentaciju važećeg identifikacionog dokumenta.

 

Devizni štedni ulozi po ročnosti mogu biti:

  • po viđenju i
  • oročeni

 

Banka je, za vaše potrebe, kreirala različite modele oročene štednje:

  • štednja oročena po redovnim uslovima
  • rentna štednja
  • cvrčak štednja

 

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

Štednja po viđenju

 

Ukoliko želite da svojim deviznim sredstvima raspolažete u svakom trenutku odlučite se za štednju po viđenju. Na istu možete položiti sledeće vrste valuta: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD i CNY.

Pored ličnih uplata, štedni ulozi po viđenju mogu vam koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo). Banka vrši otvaranje i namenskih računa po viđenju u svrhu prijema ino penzije, korišćenja platnih kartica, trgovanja hartijama od vrednosti i dr.

 

Važeća nominalna kamatna stopa za deviznu štednju po viđenju za valutu EUR 0,05% a za sve ostale valute koje Banka prima na polog 0,10%. Efektivna kamatna stopa na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate i za valutu EUR iznosi 0,04% a za sve ostale valute 0,08%.

 

Na sredstva devizne štednje građana, Banka obračunava i pripisuje kamatu u devizama na kraju kalendarske godine, primenom konformnog metoda obračuna. Kamatna stopa je fiksna.

 

 


Reprezentativni primer

 

Štednja oročena po redovnim uslovima

 

Svoja devizna sredstva možete položiti na oročenu štednju u valutama EUR, USD i GBP na periode od 1, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci.

 

Za oročavanje deviznih sredstava Banka je ustanovila minimalni iznos 100 EUR ili protivvrednost u drugim valutama. 
Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
Oročeni štedni ulozi po isteku inicijalnog rokase automatski prenose na štednju po viđenju. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po redovnim uslovima u zavisnosti od roka za valute EUR, USD i GBP do 06.06.2016.

 

ROK

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

USD

GBP

1 MESEC

NKS

0,05%

0,10%

0,25%

EKS

0,04%

0,08%

0,21%

3 MESECA

NKS

0,10%

0,40%

0,50%

EKS

0,08%

0,34%

0,42%

6 MESECI

NKS

0,30%

0,60%

0,75%

EKS

0,25%

0,51%

0,64%

12 MESECI

NKS

0,70%

1,00%

1,00%

EKS

0,60%

0,85%

0,85%

24 MESECA

NKS

1,00%

1,15%

1,00%

EKS

0,85%

0,98%

0,85%

36 MESECI

NKS

1,35%

1,50%

1,00%

EKS

1,15%

1,28%

0,85%

 

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po redovnim uslovima u zavisnosti od roka za valute EUR, USD i GBP od 06.06.2016.

 

ROK

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

USD

GBP

1 MESEC

NKS

0,05%

0,10%

0,25%

EKS

0,04%

0,08%

0,21%

3 MESECA

NKS

0,10%

0,40%

0,50%

EKS

0,08%

0,34%

0,42%

6 MESECI

NKS

0,20%

0,60%

0,75%

EKS

0,17%

0,51%

0,64%

12 MESECI

NKS

0,45%

1,00%

1,00%

EKS

0,38%

0,85%

0,85%

24 MESECA

NKS

0,75%

1,15%

1,00%

EKS

0,64%

0,98%

0,85%

36 MESECI

NKS

1,00%

1,50%

1,00%

EKS

0,85%

1,28%

0,85%

NAPOMENA: Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

 

Reprezentativni primer

 

Devizni štedni trajni nalog

 

Uvažavajući vaše vreme i novac, Komercijalna banka vam je omogućila da uz Devizni trajni nalog štedite ili plaćate svoje obaveze bez dolaska u Banku! Vi samo izaberite koliko novca i kada želite da Banka prenosi sa vašeg tekućeg dinarskog ili deviznog računa, na vaš štedni devizni račun. 
Minimalan iznos pojedinačnog deviznog trajnog naloga je EUR 30.
Trajni nalog