Devizna štednja

Postanite i vi jedan od zadovoljnih klijenata Komercijalne banke!
Otvorite devizni račun u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima!
Komercijalna banka nudi izuzetno povoljne kamatne stope na deviznu štednju.
Otvaranje deviznog računa Banka vrši na vaš zahtev, besplatno, u svim ekspoziturama Banke, uz prezentaciju važećeg identifikacionog dokumenta.

Devizni štedni ulozi po ročnosti mogu biti:

  • po viđenju i
  • oročeni

Banka je, za vaše potrebe, kreirala različite modele oročene štednje:

  • štednja oročena po redovnim uslovima
  • rentna štednja
  • cvrčak štednja

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

Štednja po viđenju

Ukoliko želite da svojim deviznim sredstvima raspolažete u svakom trenutku odlučite se za štednju po viđenju. Na istu možete položiti sledeće vrste valuta: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, CHF, GBP, USD i CNY.
Pored ličnih uplata, štedni ulozi po viđenju mogu vam koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo). Banka vrši otvaranje i namenskih računa po viđenju u svrhu prijema ino penzije, korišćenja platnih kartica, trgovanja hartijama od vrednosti i dr.

Važeća nominalna kamatna stopa za deviznu štednju po viđenju je 0,15% za valutu EUR, 0,05% za valutu CHF a za sve ostale valute koje Banka prima na polog 0,10%. Efektivna kamatna stopa na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate i za valutu EUR iznosi 0,13%, za valutu CHF iznosi 0,05% a za sve ostale valute 0,08%.

Na sredstva devizne štednje građana, Banka obračunava i pripisuje kamatu u devizama na kraju kalendarske godine, primenom konformnog metoda obračuna. Kamatna stopa je fiksna.

.


Reprezentativni primer

Štednja oročena po redovnim uslovima

 

Svoja devizna sredstva možete položiti na oročenu štednju u valutama EUR, USD i GBP na periode od 1, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci dok valutu CHF možete oročiti na periode od 1, 3, 6 i 12 meseci.

Za oročavanje deviznih sredstava Banka je ustanovila minimalni iznos 100 EUR ili protivvrednost u drugim valutama.
Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
Oročeni štedni ulozi po isteku inicijalnog rokase automatski prenose na štednju po viđenju. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

 

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po redovnim uslovima u zavisnosti od roka za valute EUR, USD, GBP i CHF:

Rok

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

USD

GBP

CHF

1 mesec

NKS

0,20%

0,10%

0,25%

0,05%

EKS

0,17%

0,08%

0,21%

0,05%

3 meseca

NKS

0,60%

0,40%

0,50%

0,15%

EKS

0,51%

0,34%

0,42%

0,13%

6 meseci

NKS

0,80%

0,60%

0,75%

0,25%

EKS

0,68%

0,51%

0,64%

 0,21%

12 meseci

NKS

1,40%

1,20%

1,00%

0,35%

EKS

1,19%

1,02%

0,85%

0,30%

24 meseca

NKS

1,60%

1,30%

1,00%

-

EKS

1,36%

1,11%

0,85%

-

36 meseci

NKS

1,90%

1,50%

1,00%

-

EKS

1,62%

1,28%

0,85%

-


NAPOMENA
: Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

Reprezentativni primer

Devizni štedni trajni nalog

Uvažavajući vaše vreme i novac, Komercijalna banka vam je omogućila da uz Devizni trajni nalog štedite ili plaćate svoje obaveze bez dolaska u Banku! Vi samo izaberite koliko novca i kada želite da Banka prenosi sa vašeg tekućeg dinarskog ili deviznog računa, na vaš štedni devizni račun.
Minimalan iznos pojedinačnog deviznog trajnog naloga je EUR 30.
Trajni nalog