Instrumenti zaštite od promene deviznog kursa

Banka nudi sledeće proizvode u cilju zaštite od rizika promene deviznog kursa

1. TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZA - VALUTNI FORVARD

Terminska kupoprodaja deviza (forvard) je transakcija u kojoj su se dve strane sporazumele da će izvršiti kupoprodaju inostrane i domaće valute u dogovorenom danu u budućnosti po unapred ugovorenom kursu (terminski kurs)

Preduslovi:
-    potpisivanje Okvirnog ugovora o kupoprodaju deviza na termin
-    odredjivanje limita
-    minimalni iznos transakcije je EUR 50.000 
-    rok ugovaranja je do 6 meseci

Pokrivena terminska kupoprodaja deviza (kvazi forvard) je transakcija u kojoj su se Banka i klijent sporazumeli da će izvršiti kupoprodaju inostrane i domaće valute pri čemu će klijent izvršiti uplatu dinarske protivvrednosti isti dan kada je transakcija dogovorena a Banka će kupljenu valutu obezbediti na dogovoreni datum u budućnosti.

Preduslovi:
-    minimalni iznos transakcije je EUR 50.000 
-    rok ugovaranja je do12 meseci

Prednosti proizvoda - Terminski ugovor omogućava uvozniku/izvozniku da fiksira devizni kurs koji će se primeniti pri kupoprodaji deviza.  Uvoznik na taj način npr. prilikom kalkulacije cene proizvoda eliminiše rizik promene deviznog kursa, dok izvoznik omogućava sebi tačan uvid u iznos dinarske protivvrednosti koju će ostvariti po osnovu realizovanog posla.
 

2. DINARSKI DEPOZIT SA VALUTNOM KLAUZULOM

Klijentima se nudi mogućnost da slobodna dinarska sredstva oroče na period dogovoren sa Bankom uz zaštitu vrednosti depozita u slučaju pada (depresijacije) dinara u toku perioda oročenja. Kamata se obračunava po kamatnoj stopi za odgovarajuću valutu u kojoj je depozit indeksiran. Prilikom zasnivanja/vraćanja depozita, pri kalkulaciji dinarske protivvrednosti depozita sa valutnom klauzulom primenjuje se srednji kurs NBS na dan uplate/isplate.

Prednost proizvoda – deponovana sredstva su zaštićena od depresijacije dinara