Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti

KRATKOROČNI KREDIT

Svrha kredita

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje tekuće likvidnosti

- finansiranje izvoza

- refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama

- ostale namene

Valuta

- dinari (bez valutne klauzule)

- dinari sa valutnom klauzulom

- devizni kredit (EUR)*

Rok otplate kredita

do 12 meseci

Grace period

do 3 meseca

Način otplate

mesečni anuiteti

Nominalna kamatna stopa

Dinari (bez valutne klauzule): 1,55%-1,65%** mesečno, promenljiva

Dinari sa valutnom klauzulom i devizni (EUR): 0,90%-1,05%** mesečno, promenljiva

Obezbeđenje

obezbeđenje zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

Kurs

srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice i obračun kamate

Isplata

jednokratno na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja


*U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
**Kamatna stopa zavisi od visine prihoda