Krediti za investicije iz EFSE kreditne linije

U saradnji sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu(EFSE) Komercijalna banka je pripremila kredite za investicije sa rokom otplate do 72 meseca.

 

KREDITI ZA INVESTICIJE IZ EFSE KREDITNE LINIJE

KREDITI ZA INVESTICIJE IZ EFSE KREDITNE LINIJE

 

NAMENA

 • kupovina poljoprivredne mehanizacije i opreme (nova i polovna) za primarnu i sekundarnu poljoprivrednu proizvodnju,
  • kupovina poljoprivrednog zemljišta
  • kupovina, izgradnja i proširenje poljoprivrednih objekata
  • podizanje plastenika,
  • izgradnja staklenika,
  • kupovina sistema za navodnjavanje,
  • kupovina, osnovnog i matičnog stada i jata,
  • podizanje višegodišnjih zasada,
 • refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od  maksimalno 12 meseci pre podnošenja zahteva
 • refinansiranje kredita i obaveza u drugim bankama
 
 
   
   

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

 

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

šestomesečni Euribor + 7,55%, promenljiva

 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, počevši od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita u korišćenje, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope.

 

ROK VRAĆANJA KREDITA

do 72 meseca od datuma puštanja kredita u tečaj

 

GRACE PERIOD

Do 24 meseca od datuma puštanja u tečaj

 

KORIŠĆENJE

jednokratno

 

OTPLATA KREDITA

U skladu sa namenom kredita i ciklusom proizvodnje:

 

−      u mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim/godišnjim ratama

 

KURS

srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice i obračun kamate

 

IZNOS KREDITA

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

 

minimalni iznos kredita EUR 1.000,00, maksimalni iznos kredita EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

 

OBEZBEĐENJE

Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja do 36 meseci:
• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita i  
i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• Jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika i/ili
• Ručna zaloga na predmet finansiranja *   i/ili
• Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima ** i/ili
• Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku).
*U slučaju obezbeđenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 20% učešća.
**Odnos hipoteke i iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora
Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja preko 36 meseci:
• Tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• Ručna zaloga na predmet finansiranja* i/ili
• Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima ** i/ili
• Druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku).
*U slučaju obezbeđenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 30% učešća
**Odnos hipoteke i iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora

 

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

1% na odobren iznos kredita, jednokratno

 

NAKNADA ZA PREVREMENU OTPLATU

Namena kredita -kupovina nepokretnosti:
1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00
Ostale namene –bez naknade

 
     

PRIMER:

KREDITI ZA INVESTICIJE IZ EFSE KREDITNE LINIJE

 

KREDIT SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

 

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

 

ROK OTPLATE

72 meseci

 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

 

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

šestomesečni Euribor + 7,55%, promenljiva

 

NAKNADA BANKE (1% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 50,00

 

MESEČNI ANUITET

EUR 69,44

 

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka na zemljištu

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

 

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

 

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.208,87

 

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.088,72

 

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 6.154,24

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,57%

 

Obračun je izvršen na dan 24.09.2015. godine

 

* vrednost 6M EURIBOR-a na dan 31.08.2015. godine iznosi 0,039%