Krediti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije uz garanciju garancijskog fonda AP Vojvodine

U saradnji sa Garancijskim Fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine Komercijalna Banka pripremila je kredite za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije(kombajni, silosi i dr.).

 

Krediti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme uz garanciju garancijskog fonda AP Vojvodine

KREDITI ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME UZ GARANCIJU GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE

Namene kredita

Krediti se odobravaju za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i to:

 • Kombajna
 • traktor
 • drugih samohodnih poljoprivrednih mašina
 • priključnih poljoprivrednih mašina i
 • opreme

Preduslovi za odobravanje kredita

 • da su upisani u Registar poljoprivrednihgazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu,
 • prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • otvoren namenski račun u Banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski  tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • manje od 70 godina života na dan otplateposlednjeg anuiteta,
 • klasifikovani su u kategoriju A ili B u skladusa važećom Odlukom NBS o klasifikaciji bilansneaktive i vanbilansnih stavki Banke.

Rok otplate

Do 7 godina

Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Način oplate

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

Polugodišnji anuiteti koji dospevaju svakog 15.06. i 15.12. u godini

Iznos kredita

U zavisnosti od kreditne sposobnosti zajmotražioca ukupno odobreni iznos po kreditnom zahtevu iznosi:

min: EUR 5.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, 

max: EUR 100.000.00 u dinarskoj protivvrednosti

Nominalna kamatna stopa

7,50% na godišnjem nivou - fiksno

Obezbeđenje za korisnike - fizička lica poljoprivrednike

 • 3(tri) blanko sopstvene menice Korisnika kredita i
 • neopoziva, bezuslovna garancija Garancijskog Fonda AP Vojvodine plativa na prvi poziv, na ukupan iznos kredita uvećan za iznos ugovorne kamate i eventualne zatezne kamate

Naknada Banke za obradu zahteva

1,00% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred

Naknada za prevremenu otplatu

Bez naknade

Puštanje kredita u korišćenje

uplatom iznosa odobrenog kredita na račun dobavljača

EKS

Od 7,79% na godišnjem nivou

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za učešće na Konkursu izražavaju podnošenjem Prijave (u prilogu), koju mogu preuzeti u kancelariji Garancijskog Fonda AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11, 6 sprat, (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova, ili preuzeti sa sajta Garancijskog Fonda APV  www.garfondapv.оrg.rs